Veelgestelde vragen over verbruik in Mijn Fluvius

Hoe doe ik een aanvraag om de verbruikshistoriek van mijn digitale meter te kunnen raadplegen in Mijn Fluvius?

Hoe kan ik de grafiek van de verbruiken van mijn digitale elektriciteitsmeter raadplegen in Mijn Fluvius?

Hoe kan ik de grafiek van de verbruiken van mijn digitale aardgasmeter raadplegen in Mijn Fluvius?

Welke verbruiksgegevens kan ik aanvragen?

  • Standaard meet een digitale meter de verbruiksgegevens per dag, die je op aanvraag kan raadplegen. De info staat in een week- en maandoverzicht met de gegevens per dag, of in een jaaroverzicht met maandtotalen. Vermeld je keuze bij je aanvraag door ‘Jaar, maand, week en dag’ of 'Alle' aan te klikken.
  • Wie dat wil, kan ook meer gedetailleerde verbruiksgegevens opvragen. Voor gas kan dit in een week- en dagoverzicht met de gegevens per uur, voor elektriciteit per kwartier. Vermeld je keuze bij je aanvraag door ‘Uur’, ‘Kwartier’ of 'Alle' aan te klikken.

Van zodra je aanvraag is goedgekeurd, kan je de (gedetailleerde) gegevens raadplegen via Mijn Fluvius.

De verbruiksgegevens per dag zijn raadpleegbaar vanaf de installatiedatum van je digitale meter. Je kan ze enkel aanvragen voor de periode waarvoor jij zelf een energiecontract op je eigen naam hebt en voor een periode van maximaal drie jaar. Bij de eerste aanvraag voor ‘Kwartier’ of ‘Uur’ halen we ook dagelijks de meer gedetailleerde verbruiksgegevens vanaf de aanvraagdatum uit de digitale meter. Je kan ze de dag na je aanvraag bekijken.

Naast de verschillende verbruiksgegevens is sinds februari 2021 ook het gemeten piekvermogen per maand te zien. Elke maand vullen we het overzicht aan met de piek van de voorbije maand.

Na hoeveel tijd is het verbruik van vandaag zichtbaar op Mijn Fluvius?

De gegevens van je elektriciteits- en gasverbruik staan telkens in de loop van de dag erna op Mijn Fluvius. Voor het piekvermogen is dat bij het begin van de volgende maand. Is dit uitzonderlijk niet mogelijk, dan bewaart de digitale meter deze verbruiken en pieken en lezen we ze later uit. Deze waarden zie je dan meestal binnen 4 werkdagen op Mijn Fluvius verschijnen.

Omdat we de tool Mijn Fluvius gratis willen houden, kunnen we de verbruiken niet sneller beschikbaar te stellen. Wil je toch ‘in real time’ inzicht krijgen in je verbruik of piekvermogens, dan kan je applicaties aansluiten op de gebruikerspoorten van je digitale meter.

Waarom ontbreken er soms verbruiken of piekvermogens?

De Fluvius-systemen verzamelen elke dag in korte tijd enorme hoeveelheden gegevens uit alle digitale meters in Vlaanderen. Heel uitzonderlijk – bv. wanneer we onderhoudswerken uitvoeren aan deze systemen – loopt dit proces vertraging op. Dan bewaart de digitale meter de verbruiksdata en piekvermogens, en lezen we deze op een later tijdstip uit. Mogelijk halen we daarbij eerst de recentste gegevens op, en pas daarna de ontbrekende.

Waarom kan er een verschil zijn tussen de verbruiken op Mijn Fluvius en de verbruiken op mijn energiefactuur?

De verbruiksdata op mijn.fluvius.be/verbruik zijn de waarden die je digitale energiemeters hebben gemeten. Net als bij je klassieke meters het geval was, verwerken en valideren we die waarden nog vóór je energieleverancier jou een eindafrekening stuurt. Dat gebeurt op basis van het Technisch Reglement van de Vlaamse energieregulator VREG. Daardoor is het mogelijk dat de verbruiksgegevens op Mijn Fluvius licht afwijken van die op de energiefactuur.

Ik heb een externe applicatie aangesloten op mijn digitale meter om hem ‘slim’ te maken. Waarom wijken de verbruiksgegevens en het piekvermogen op Mijn Fluvius soms af van de gegevens in deze app?

Sommige apps die zijn aangesloten op de gebruikerspoorten, tonen het piekvermogen gemeten op een zeer korte tijdspanne (zie figuur hieronder). De piekvermogens op Mijn Fluvius zijn een gemiddelde hiervan, gemeten tijdens een kwartier. Het is dus normaal dat de apps soms een korte, hogere piek laten zien dan de waarde op Mijn Fluvius.

Piekvermogen MIjn Fluvius

Als je verbruiksgegevens bekijkt, check eerst of het vermogens of verbruiken zijn. Dit kan je zien aan de eenheden: vermogens staan in kW (= kilowatt), verbruiken kWh (= kilowattuur). Wil je het gemiddeld vermogen in kW weten voor een bepaald kwartier? Vermenigvuldig dan het kwartierverbruik in kWh op Mijn Fluvius met 4.

Elektriciteit

Voor elektriciteit toont Mijn Fluvius afname en injectie afzonderlijk. Ook op je eindafrekening staan beide afzonderlijk vermeld.

Sommige applicaties trekken de afname en injectie gemeten tijdens een kwartier, dag of jaar van elkaar af en laten enkel het nettoverschil zien.

Gas

Voor gas starten de dagen op Mijn Fluvius om 6u i.p.v. 0u. Daarom kunnen de dagvolumes op Mijn Fluvius afwijken van de dagtotalen in apps die de dagen voor gas laten starten om 0u.

Ik koos voor het enkelvoudig uurtarief. Waarom zijn de verbruiken alsnog opgesplitst in dag- en nachtverbruik volgens het tweevoudig uurtarief?

Het telwerk van de digitale meter telt altijd volgens dag- en nachttarief en dat is ook zo zichtbaar via mijn.fluvius.be/verbruik. Als je enkelvoudig uurtarief hebt, tellen we achteraf beide meterstanden op voor je eindafrekening. Je kan je totale afname en injectie ook raadplegen via de display 1.8.0 en 2.8.0.

Waarom wordt er tijdens de weekends enkel nachtverbruik gemeten?

Afname en injectie worden tijdens het weekend geregistreerd op het nachtregister. Op je digitale meter kan je dit aflezen bij de codes 1.8.2 voor afname nacht en 2.8.2 voor injectie nacht. Meer informatie over het dag- en nachttarief.

Wat wordt bedoeld met ‘voorlopige waarde’, ‘geschatte waarde’ en ‘onvolledige maand’?

Voorlopige waarde:
Bij de omzetting van gasverbruiken in m³ naar verbruiken in kWh wordt de omzettingsfactor de Calorische Bovenwaarde, oftewel CBW pas op het einde van de maand definitief bepaald. In de tussentijd wordt een voorlopige waarde gebruikt. Van zodra de definitieve waarde van de CBW gekend is, worden de voorlopige waarden omgezet naar definitieve waarden.

Geschatte waarde:
Als Fluvius één of meerdere meterstanden niet kon uitlezen, dan tonen we een geschatte waarde voor het volume. Zo zit er geen nulwaarde in je overzicht. Die schatting is gebaseerd op een interpolatie van eerder en later uitgelezen meterstanden.

Onvolledige maand:
Dat is bijvoorbeeld het geval als je digitale meters geïnstalleerd werden in het midden van de maand. De verbruiksinfo van voor de plaatsingsdatum zal dan niet zichtbaar zijn in het verbruiksoverzicht van die maand.

Mijn zonnepanelen produceren meer dan de injectie aangegeven op Mijn Fluvius. Hoe komt dit?

Wanneer je zonnepanelen energie produceren, dan wordt die energie -of een deel ervan- meteen verbruikt of geconsumeerd door elektrische toestellen bij jou thuis. Dit wordt ‘gelijktijdige zelfconsumptie’ genoemd. De digitale meter meet enkel de energie die overblijft en op het distributienet wordt geïnjecteerd. De injectie die getoond wordt op Mijn Fluvius is dus gelijk aan de productie min de gelijktijdige zelfconsumptie. In het voorbeeld op onderstaande tekening werd 100 kWh geproduceerd. Hiervan werd 60 kWh gelijktijdig geconsumeerd (dat is de zelfconsumptie). De overige 40 kWh werd geïnjecteerd op het net. Op Mijn Fluvius zal enkel de 40 kWh aan geïnjecteerde energie getoond worden.

Wat is het verschil tussen mijn productie, en de afname en injectie die wordt gemeten door de digitale meter?

Hoe komt het dat voor eenzelfde kwartier zowel afname als injectie gemeten werd?

Wanneer je op een bepaald moment meer energie verbruikt dan wat je zonnepanelen produceren, dan neem je energie af van het net.
In de omgekeerde situatie wordt het energieoverschot in het net geïnjecteerd.
De digitale meter registreert op ieder moment hoeveel energie je afneemt of injecteert.

Op Mijn Fluvius kun je voor ieder kwartier zien hoeveel energie je tijdens dat kwartier in totaal verbruikte en injecteerde.
Binnen eenzelfde kwartier kan de digitale meter zowel afname als injectie registreren. Dan verbruikte je een deel van het kwartier net wat meer energie dan je produceerde (digitale meter registreert afname), en een ander deel van dat kwartier wat minder (digitale meter registreert injectie).

Grafiek van het verloop van afname en injectie tijdens het kwartier

Driefasige aansluitingen

Bij driefasige aansluitingen telt de digitale meter de energie op ieder moment eerst samen over de fasen heen. Daarna registreert hij die als afname of injectie, net zoals bij een monofasige aansluiting. Ook bij driefasige aansluitingen kan de meter dus tijdens eenzelfde kwartier zowel afname als injectie registreren.

Waarom starten de dagen voor gas telkens om 6 uur i.p.v. 0 uur?

Het gas dat voor een bepaalde dag in het net wordt geïnjecteerd, moet een lange weg afleggen doorheen de pijpleidingen van het gasnetwerk alvorens het verbruikt kan worden. Door deze vertraging is het wettelijk bepaald dat een dag voor gas pas start om 6u i.p.v. 0 uur.
Net zoals op de energiefactuur, bestaan de gasverbruiken op Mijn Fluvius voor een bepaalde dag uit de verbruiken gemeten vanaf 6 uur die dag tot 6 uur de volgende dag. Bij elektriciteit bestaat deze vertraging niet en starten de dagen telkens om 0 uur.

Waarom kan ik voor elektriciteit kwartiervolumes aanvragen en voor gas uurvolumes?

Door fysische verschillen tussen het elektriciteits- en het gasnet, is het een algemene conventie in de energiemarkt om de elektriciteitsmeters met een hoger detailniveau uit te lezen dan gasmeters. Wil je verbruiken met een nog hoger detailniveau? Bekijk dan op www.maakjemeterslim.be hoe je deze verbruiken zelf kan uitlezen via de gebruikerspoorten op je digitale meter.

Wat zijn kwartiervolumes?

Ieder klokkwartier – 4 keer per uur dus – slaat de digitale meter de geregistreerde meterstanden op. Per dag registreert de digitale meter dus 96 (4 kwartieren x 24 uur) blokken met gegevens, die telkens de meterstanden van de geleverde en de eventueel geïnjecteerde energie op dat moment weergeven. De waarde in één zo’n blok noemen we een kwartiervolume. Deze informatie is niet zichtbaar op het display van de meter, maar kan je voor elektriciteit wel aanvragen via mijn.fluvius.be.

Wat is een piekvermogen?

Het maandelijks piekvermogen is de hoogste piek, of anders gezegd: de meeste afname van het elektriciteitsnet, per kwartier gemeten. Deze piek zal typisch hoog zijn als je veel toestellen op hetzelfde moment gebruikt of apparaten in huis hebt die veel energie in een korte tijdspanne verbruiken.

Op je huishoudtoestellen wordt ook vaak een piekvermogen vermeld in kilowatt (kW) of Watt (W). Deze waarde is het piekvermogen op een hele korte tijdspanne en mag niet verward worden met het piekvermogen dat getoond wordt in Mijn Fluvius, deze waarde wordt over een kwartier gemeten.

Op dit moment is je piekvermogen voor de afname van elektriciteit raadpleegbaar in Mijn Fluvius.

Je piekvermogen voor injectie (als je zonnepanelen hebt), of je piekvermogen voor gas zijn niet beschikbaar in Mijn Fluvius.

Via je piekvermogens krijg je meer inzicht in je energiegebruik.

Deze pieken worden echter niet zomaar gebruikt voor je factuur, daar is nog een berekening voor nodig. Wil je weten op welke pieken je factuur gebaseerd is? Ga dan naar het tabblad Netkosten op Mijn Fluvius.

In dit filmpje zie je hoe piekvermogens gebruikt worden voor facturatie.

Wanneer is het piekvermogen gemeten?

De digitale meter zal automatisch je verbruik en je piekvermogen per maand bijhouden. Voor pieken gemeten vanaf 2023 is ook het tijdstip beschikbaar waarop die piek voorkwam.

Wat gebeurt er met de verbruikshistoriek als de houder van het energiecontract wijzigt (bv. bij een verhuis)?

Van zodra de houder van het energieleveringscontract wijzigt (bijv. bij een verhuis), dan zal Fluvius de periode waarvoor de verbruiken voor jou zichtbaar zijn op Mijn Fluvius automatisch beëindigen. De verbruiken van voor de wijziging blijven zichtbaar. Om ook de verbruiken van na de wijziging te raadplegen, kan je opnieuw verbruiken aanvragen voor deze EAN-code.

Wat betekent ‘Ik ga akkoord dat, als ik niet de houder van het energiecontract ben, mijn naam aan deze persoon wordt doorgegeven.’?

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Als we bij de aanvraag van verbruikshistoriek vaststellen dat jouw naam en adres of KBO-nummer niet overeenkomt met de gegevens op het energiecontract achter de EAN-code, dan hebben wij een bijkomende goedkeuring nodig. We versturen deze goedkeuring naar de persoon op wiens naam het energiecontract staat. Dat kan jijzelf zijn maar ook iemand anders, zoals je partner, familielid, of medewerker van een organisatie. Zodra je een aanvraag indient, ontvangt die persoon een e-mail of brief waarmee hij of zij toestemming kan geven.

Na de aanvraag van verbruikshistoriek zie ik dat de toestemming verzonden is naar een verkeerd e-mailadres. Wat moet ik doen?

Als we bij de aanvraag van verbruikshistoriek vaststellen dat jouw naam en adres of KBO-nummer niet overeenkomt met de gegevens op het energiecontract achter de EAN-code, dan versturen wij een bijkomende toestemmingsvraag naar het e-mailadres dat we van de energieleverancier hebben doorgekregen. Dit is het e-mailadres van de houder van het energiecontract. Als je denkt dat dit e-mailadres niet correct is, dan volstaat het om 7 dagen te wachten. Na deze periode sturen we automatisch een brief per post op naar het adres van de houder van het energiecontract. Contacteer ons als je wil dat we de brief sneller versturen.

We raden je ook aan om voor toekomstige aanvragen het e-mailadres te laten aanpassen bij de energieleverancier van de betrokken EAN-code.

Na het aanvragen van verbruikshistoriek krijg ik de melding dat er een toestemmingsvraag per post is verzonden. Waarom gebruiken jullie geen e-mailadres?

Voor het verzenden van een toestemmingsvraag zijn we afhankelijk van de gegevens die we doorkrijgen van de energieleverancier achter de EAN-code. Als die geen e-mailadres heeft doorgegeven, gebruiken we het postadres.

Neem contact op met de leverancier en vraag om het e-mailadres te delen met Fluvius.

Ik ben zelf de houder van het energiecontract en toch krijg ik een toestemmingsvraag om mezelf toegang te geven. Hoe kan dit?

Wanneer je verbruik aanvraagt, dan checken we of jouw naam en adres of KBO-nummer die we via eID/itsme hebben doorgekregen, overeenkomt met de gegevens op het energiecontract achter de EAN-code. Deze laatste gegevens krijgen we via de energieleverancier. Het is altijd mogelijk dat er fouten in de naam of het adres staan of dat het doorgegeven adres niet jouw domicilie-adres is. In dit geval sturen we -om je privacy te beschermen- altijd een bijkomende toestemmingsvraag.

Ik heb veel verschillende EAN-codes. Hoe vind ik snel een specifieke EAN-code terug in de lijst?

Heb je meer dan 10 EAN-codes? Gebruik dan de uitgebreide filteropties.

Het gebruik van een filter in de verbruikshistoriek van Mijn Fluvius

Wat wordt bedoeld met ‘meteropname’?

Na de plaatsing van de digitale meter bij je thuis komt er geen meteropnemer meer langs. Fluvius leest vanaf dat moment de gegevens vanop afstand uit. Afhankelijk van welke keuze je maakte bij je leverancier, lezen we je meter jaarlijks of maandelijks uit voor facturatie (eindrekening). Dit doen we op de eerste dag van de aangegeven maand. Als de meter de gegevens om de een of andere reden niet kan doorsturen, komt er rond die periode toch een meteropnemer langs of vragen we jou om je meterstanden zelf door te sturen.

Kan er een verschil zijn tussen het verbruik op Mijn Fluvius en dat op mijn factuur?

Ja, in uitzonderlijke gevallen is er een verschil tussen ons Mijn Fluvius-klantenportaal en de waarden op je factuur. Komt er bijvoorbeeld na de opmaak van je factuur nog een update van je meterstanden? Dan passen we dit aan op Mijn Fluvius, maar heeft het geen effect meer op je factuur. Verschillen van minder dan 50 kWh voor elektriciteit en 10 m³ voor gas worden niet meer aangepast maar meegenomen naar een volgende periode. Zijn de verschillen groter? Dan gebeurt er wel een rechtzetting.

Waarom kunnen meterstanden verschillen tussen factuur en Mijn Fluvius?

Digitale meters communiceren met Fluvius via een mobiele telefoonverbinding. Als het signaal wegvalt op het moment van uitlezen, kunnen we de gegevens niet uitlezen. De gegevens worden dan de volgende dag verzameld. Op plaatsen waar de dekking van de mobiele telefoon slecht is, kan dit probleem zich meerdere dagen achter elkaar voordoen.

Communiceert de meter niet wanneer het voor facturering gevalideerde volume wordt berekend? Op dat moment maken we een schatting van de meterstanden. Deze schatting houdt rekening met een aantal factoren, zoals je verbruik in het verleden en de tijd van het jaar.

Geschatte meterstanden en het verbruik dat we op basis van deze standen berekenen, worden niet weergegeven op Mijn Fluvius. Zodra we je meterstanden opnieuw kunnen opnemen, berekenen we je verbruik opnieuw. Hierdoor kan er een klein verschil zijn tussen de meterstanden en verbruikscijfers die uw leverancier aan u doorgeeft en uw verbruik in Mijn Fluvius. Zolang de verschillen tussen het geschatte en het werkelijke verbruik binnen de tolerantiegrenzen vallen, is het niet nodig om je factuur aan te passen. Bij kleinere verschillen wordt het verschil op een latere factuurdatum ingehaald.

Ik zie op mijn factuur een ander verbruik voor mijn netvergoeding dan voor de energieprijs. Waarom is dat?

Ja, het is mogelijk, en de periode tot juli 2024 is een overgangsperiode.

Aardgas:

Om je maandelijkse aardgasverbruik te bepalen, gebruiken we een maandelijkse conversiefactor van m³ naar kWh. Om de jaarwaarde te bepalen, gebruiken we een gemiddelde jaarlijkse conversiefactor. Hierdoor zal er tot april 2024 altijd een klein verschil zijn tussen de jaarwaarde in kWh en de (som van de) maandelijkse verbruik(en) in kWh. Tijdens de overgangsperiode kunnen de omrekeningsparameters worden gebaseerd op de maand of het gemiddelde, die beide correct zijn.

Meer informatie over het omzetten van m³ in kWh.

Elektriciteit en aardgas: 
In zeer zeldzame gevallen is er een verschil tussen ons klantenportaal en je factuur, of tussen de volumes die worden gebruikt om de energiecomponent van je factuur te berekenen en de netwerkkosten die op je factuur staan. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw meter de meterstanden van de vorige maand niet doorgeeft aan het begin van de volgende maand, wanneer we de digitale meterstanden opnemen.

  • Verschillen van minder dan 50 kWh of 10 m³ worden verrekend op de volgende factuur.
  • Zijn de verschillen groter dan 50 kWh of 10 m³?Dan wordt er gecorrigeerd

In dit geval wordt een correctie uitgevoerd: Validatie en gebruik van informatieve maandelijkse volumes.