Juridische informatie

Algemene voorwaarden www. fluvius.be

Bezoek je onze website www.fluvius.be? Dan aanvaard je de onderstaande algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud. Fluvius kan deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

Beheer van de website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Fluvius System Operator cvba (‘Fluvius’), met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. BTW BE 0477.445.084 - RPR Gent, afdeling Gent. 

Het algemene telefoonnummer is 078 35 35 34.

Fluvius ontstond als werkmaatschappij op 1 juli uit de fusie van de nutsbedrijven Eandis en Infrax

Gebruik van de website en beperking van de aansprakelijkheid

Met deze website wil Fluvius aan zijn bezoekers algemene informatie verschaffen.

Ongeoorloofd gebruik

De bezoeker verbindt zich ertoe deze website te gebruiken mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en/of contractuele bepalingen. Hij/zij mag de site niet gebruiken op een manier die de belangen van Fluvius zou kunnen schaden.

Bescherming van de intellectuele rechten op de site en haar inhoud

De intellectuele eigendomsrechten van Fluvius beschermen de beschikbare informatie op deze website, haar architectuur en haar samenstelling. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend) om foto's, teksten, gegevens, logo's, slogans, handelsnamen ….            

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Fluvius of van de eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en haar inhoud, door om het even welk middel, verboden.      

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze website mogen evenwel persoonlijk worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, mits de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Die publicatie mag dan in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed. 

Regeling van geschillen

Op de bovenstaande algemene gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, dat valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.