Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1 Algemeen

Deze Algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken (hierna Algemene voorwaarden) zijn van toepassing wanneer de Klant een aanvraag indient in het kader van aansluitingen of een wijziging daarvan en aanleg van nutsleidingen, alsook alle daaraan verbonden ontwerpen, studies, werken en andere diensten, al dan niet via het online platform op de website van Fluvius, www.fluvius.be, met betrekking tot een net voor:

 • elektriciteitsdistributie;
 • aardgasdistributie;
 • riolering

(hierna genoemd: ‘Werken’).

Onder een Aansluiting wordt het geheel van fysieke uitrustingen verstaan dat nodig is om de installaties van een Klant op een van de bovenvermelde netwerken te verbinden. In geval van een aansluiting op het elektriciteits- en aardgasdistributienet omvat de Aansluiting ook de meetinrichting.

Fluvius System Operator CV (hierna: Fluvius) staat in voor de realisatie en exploitatie van de netten en de Aansluitingen op deze netten voor de netbeheerders Fluvius Antwerpen o.v., Fluvius Limburg o.v., Fluvius West, Gaselwest o.v., Imewo o.v., Intergem o.v., Iveka o.v., Iverlek o.v., PBE o.v., Riobra o.v. en Sibelgas o.v. (hierna “de Netbeheerders” of ieder individueel ook “de Netbeheerder” genoemd).

Fluvius is de werkmaatschappij van deze Netbeheerders en treedt met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene voorwaarden op in naam en voor rekening van deze Netbeheerders. De lijst van gemeenten waarin ieder van de Netbeheerders actief is met betrekking tot een welbepaalde activiteit, is terug te vinden op de website van Fluvius.

Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. Het ondernemingsnummer van Fluvius is  0477.445.084.

1.2 Kennisname en aanvaarding van de Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte en zijn ter beschikking op de website van Fluvius.

Bij een elektronische aanvraag van Werken via de website van Fluvius zal de Klant gevraagd worden om de Algemene voorwaarden grondig door te lezen en bij onduidelijkheden, eventuele vragen aan Fluvius te stellen. De aanvaarding houdt in dat de Klant elektronisch bevestigt dat hij kennis heeft kunnen nemen van de Algemene voorwaarden en zich daarmee akkoord verklaart.

Bij een papieren offerte maken de Algemene voorwaarden deel uit van de toegezonden offerte. Bij een papieren aanvaarding van de offerte bevestigt de Klant schriftelijk dat hij kennis heeft genomen van de papieren Algemene voorwaarden en zich daarmee akkoord verklaart.

De aanvaarding van de Algemene voorwaarden door de Klant is een noodzakelijke voorwaarde voor het plaatsen van een bestelling.

Fluvius aanvaardt geen afwijkingen of voorbehoud bij de aanvaarding van de Algemene voorwaarden. Een voorwaardelijke aanvaarding, ook indien via een aparte communicatie (brief, e-mail…) aan Fluvius gericht, is niet tegenstelbaar aan Fluvius.

1.3 Klant

Onder Klant wordt in deze Algemene voorwaarden begrepen de fysieke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging, die een aanvraag indient of hiervoor gemandateerd is en nadien al dan niet overgaat tot een bestelling voor Werken bij Fluvius met betrekking tot netten voor elektriciteits- en aardgasdistributie en/of riolering die gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

De Klant die deze Algemene voorwaarden aanvaardt, verklaart daartoe bevoegd te zijn en treedt op in naam en voor rekening van de partij die hij verbindt. De bepalingen van onderhavige voorwaarden en van de offerte verbinden alle partijen en zullen ook gelden voor enige rechtsopvolger of verkrijger van de partijen en andere die bij deze overeenkomst betrokken zijn.

1.4 Temporeel toepassingsgebied van de Algemene voorwaarden inzake elektriciteit en gas

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het indienen van een aanvraag door de Klant in het kader van Aansluitingen of een wijziging daarvan en aanleg van nutsleidingen, alsook alle daaraan verbonden ontwerpen, studies, werken en andere diensten, tot aan realisatie van de Werken en de indienststelling van de Aansluiting. Eens de Werken uitgevoerd zijn en de Aansluiting in dienst genomen is, zijn de aansluitingsreglementen of de aansluitingscontracten van toepassing. De Algemene voorwaarden behouden evenwel hun werking voor alle gevolgen die kunnen ontstaan als gevolg van het indienen van een aanvraag tot uitvoering van Werken en de eventuele realisatie ervan.

De aanrekening van kosten en vergoedingen gerelateerd aan het verbruik van de nutsvoorzieningen door eindafnemers wordt niet geregeld door de onderhavige Algemene voorwaarden.

Indien de in de offerte beschreven Werken een aanpassing, wijziging of regularisatie inhouden van bestaande Aansluiting(en), inclusief de meetinrichting, kunnen de Werken een impact hebben op het tarief dat van toepassing is bij het gebruik van de Aansluiting. De eventuele impact op het tarief als gevolg van de vraag van de Klant tot uitvoering van de Werken valt onder verantwoordelijkheid van de Klant. Informatie over de van toepassing zijnde distributienettarieven zijn terug te vinden op de website van Fluvius.

Artikel 2. Wijzigingen van de voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden, alsook de overige toepasselijke voorwaarden en tarieven kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. De nieuwe voorwaarden treden in werking op de datum van de bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden op de website van Fluvius. De datum van bekendmaking wordt vermeld.

Deze wijzigingen zijn niet van toepassing tijdens de geldigheidsduur van een door Fluvius opgemaakte offerte, alsook na de goedkeuring van de offerte door de Klant. In deze laatste gevallen blijven de aan de offerte verbonden voorwaarden en tarieven van kracht. De offerte heeft een geldigheidsduur van zes maanden.

Elke bepaling uit de offerte of onderhavige Algemene voorwaarden die onwettig of onuitvoerbaar wordt, tast de wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aan. De partijen dienen in dat geval te goeder trouw te onderhandelen over de nietige of onuitvoerbare clausules ten einde een akkoord te bereiken over de nieuwe clausules die de onwettig geworden of onuitvoerbaar geworden clausules moeten vervangen en die hetzelfde juridische en economische doel moeten bereiken.

Artikel 3. Beschrijving van de bestelprocedure

3.1 Aanvraag via het online platform

De Klant kan een aanvraag voor Werken indienen via verschillende kanalen, bij voorkeur via de website www.fluvius.be.

Indien de Klant de aanvraag niet via de website kan indienen, kan een Fluvius-medewerker de Klant daarin bijstaan via een telefonisch contact of tijdens een bezoek aan een klantenkantoor. De Klant verbindt zich ertoe om alle gegevens waarheidsgetrouw en juist in te geven op het online platform of mee te delen tijdens het persoonlijk contact met de Klant. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens en Fluvius behoudt zich het recht om offertes opgesteld op basis van valse of verkeerde informatie te wijzigen of in te trekken.

Een ontvankelijke aanvraag voor Werken geeft aanleiding tot de opmaak van een offerte of een gemotiveerde weigering.

Aanvragen met betrekking tot riolering kunnen geweigerd worden indien er nog financiële verplichtingen zijn ten aanzien van Fluvius verbonden aan het gebruik van bestaande Aansluiting(en) op het rioleringsnet en voor zover deze niet betwist worden door de Klant.

Bij complexe Aansluitingen, inclusief Aansluitingen met detailstudie op het elektriciteits- en aardgasdistributienet, wordt de offerte pas na bijkomend studiewerk opgemaakt en verzonden naar de Klant. In bepaalde gevallen zal Fluvius de studiekosten aanrekenen voor de opmaak van de offerte. Complexe Aansluitingen hebben te maken met de specifieke technische criteria van de aanvraag, de omvang van de gevraagde Werken en de aan- of afwezigheid van het net op de plaats van de gevraagde aansluiting. De offerte omvat de beschrijving van de nodige Werken voor de realisatie van de Aansluiting zoals bijvoorbeeld buurtwerken, onderboring,… inclusief de noodzakelijke netuitbreidingen om de aansluiting te kunnen realiseren. Afhankelijk van het gekozen kanaal zal de klant zijn offerte digitaal (web), schriftelijk (brief, mail) of mondeling ontvangen (via telefoon of tijdens een bezoek aan een klantenkantoor). Zijn goedkeuring dient indien mogelijk via hetzelfde kanaal aan Fluvius te worden doorgestuurd. De Klant ontvangt ook een beschrijving van de voorbereidende werken welke door hem voor de aanvang van de Werken door Fluvius dienen uitgevoerd te zijn.

De goedkeuring van de offerte is een essentiële voorwaarde zonder dewelke de inplanning en uitvoering van de Werken niet mogelijk is.

Indien de Aansluiting met detailstudie gepaard gaat met het afsluiten van een aansluitingscontract, zal Fluvius een aansluitingscontract opstellen en ter ondertekening opsturen aan de Klant. Fluvius zal de uitvoering van de Werken pas starten na het ontvangen van het getekende aansluitingscontract.

3.2 Vervolg na de goedkeuring van de offerte door de Klant

Na de goedkeuring van de Algemene voorwaarden en na de onvoorwaardelijke goedkeuring van de offerte door de Klant, is de overeenkomst tussen Fluvius en de Klant tot stand gekomen en is de bestelling geplaatst. Hierna zal Fluvius de nodige voorbereidingen treffen om de Werken uit te voeren. Ingeval echter een voorschot aangerekend wordt (zie artikel 3.3), worden de voorbereidingen door Fluvius getroffen vanaf de ontvangst van het betaalde voorschot.

3.3 Aanrekening van de Werken

De aanrekening van de prestaties gebeurt in de regel na de realisatie van de Werken.

Indien het totaalbedrag van de offerte hoger is dan 25.000 EUR, zal een voorschotfactuur verzonden worden aan de Klant met een aanrekening van maximum 30% van dit totaalbedrag. De voorschotfactuur wordt na de goedkeuring van de offerte verzonden. Indien het voorschot niet tijdig betaald wordt (zie betalingstermijnen artikel 8) wordt de uitvoeringstermijn van de Werken opgeschort.  

Na de uitvoering wordt een (eind-)factuur opgemaakt. Deze bevat het oorspronkelijke, goedgekeurde, offertebedrag én de eventuele meerwerken voor prestaties waarvan de uitvoering pas tijdens de realisatie van de Werken noodzakelijk gebleken is, zoals bedoeld in artikel 9. Indien een voorschot aangerekend werd, wordt dit in mindering gebracht op de eindfactuur.

Indien de uitvoering van de verschillende gevraagde Werken niet allen op hetzelfde ogenblik konden gerealiseerd worden, kunnen afzonderlijke facturen per uitgevoerd Werk opgemaakt en verstuurd worden.

In geval van herhaalde aansluitingsaanvragen (minstens twee aanvragen), gevolgd door offertes door Fluvius, die wijzigingen inhouden van eerdere aanvragen, worden eveneens alle reeds gemaakte kosten, waaronder de eventueel gemaakte studiekosten, aangerekend.

De facturen worden opgemaakt aan de hand van de facturatiegegevens die de Klant heeft bevestigd in de aanvraag.

Artikel 4. Herroepingsrecht

De Klant die consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen binnen een termijn van 14 dagen nadat de bestelling plaats heeft gevonden, zoals beschreven in artikel 3.2 en dus af te zien van de uit te voeren Werken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Fluvius via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van zijn herroeping. De verklaring kan ingediend worden via de contactgegevens zoals vermeld op de offerte. Hiertoe kan de Klant gebruik maken van het modelformulier dat ter beschikking wordt gesteld via de website www.fluvius.be of op de website van FOD Economie.

Artikel 5. Annuleren van de bestelling op initiatief van de Klant en verval van eerdere aanvraag

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 4, worden bij een annulering van de bestelling door de Klant alle reeds gemaakte kosten, waaronder de eventueel gemaakte studiekosten, aangerekend. Indien de Werken tevens de aanleg van nieuwe netten of de uitbreiding van bestaande netten omvatten, wordt een minimumbedrag van twee honderd vijftig (250,00) euro, exclusief btw, aangerekend van zodra effectieve kosten gemaakt werden (aanvang studie, bestelling aannemer…). Vanaf de aanvang van de realisatie van de Werken bij de Klant zelf of bij de aanvang van de nodige voorbereidingen op openbaar terrein door Fluvius, is annulering van de bestelling niet meer mogelijk en moet in ieder geval het totaalbedrag van de goedgekeurde offerte betaald worden. Opeenvolgende aanvragen met hetzelfde voorwerp hebben telkens het verval van de vorige aanvraag tot gevolg.

Artikel 6. Wijziging van de offerte op initiatief van Fluvius – uitvoeringstermijn van de Werken

6.1 Wijziging van de offerte op initiatief van Fluvius

De afgeleverde offerte met betrekking tot een Aansluiting met detailstudie houdt rekening met een preferentieel traject van de leidingen.
Het in de offerte weergegeven traject geeft na aanvaarding van de offerte aanleiding tot aanvraag van de eventuele nodige vergunningen bij de vergunningverlenende instanties. Onder meer bij het niet of niet tijdig verkrijgen van de nodige vergunningen kunnen trajectwijzigingen noodzakelijk zijn.
Fluvius behoudt zich het recht voor de offerte te wijzigen naar aanleiding van noodzakelijke trajectwijzigingen. Fluvius geeft de nodige motivatie bij de noodzaak tot trajectwijziging. Indien deze trajectwijzigingen een invloed hebben op de prijsstelling zullen deze als meer- of minprijs aangerekend worden.
De Klant kan bij trajectwijziging, waarover hij door Fluvius geïnformeerd wordt, de bestelling kosteloos annuleren, met uitzondering van de studiekosten die steeds gedragen moeten worden door de Klant.

6.2 Bepaling van de uitvoeringstermijn

De Klant stelt in zijn aansluitingsaanvraag een uitvoeringsdatum voor. Fluvius gaat na wat de mogelijke termijnen van uitvoering zijn en of de door de Klant gevraagde uitvoeringsdatum haalbaar is. Als de voorgestelde uitvoeringsdatum niet haalbaar is, voegt Fluvius een motivatie voor het verwerpen van de voorgestelde datum en een alternatieve uitvoeringstermijn bij zijn antwoord op de aanvraag. Dit doet geen afbreuk aan de forfaitaire vergoeding zoals beschreven in artikel 12, voorzien ingeval van een laattijdige realisatie van een Aansluiting of heraansluiting op het elektriciteits- of gasdistributienet.

De uitvoeringstermijn loopt tot het einde van de uitvoering van de Werken. Het tijdstip van einde van uitvoering van de Werken staat los van de daarop volgende aanduiding door de Klant van een energieleverancier en diens registratie in de systemen alvorens de Aansluiting in dienst gesteld kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om aan alle voorwaarden vermeld in de Technische Reglementen voor de Distributie van Elektriciteit en Gas te voldoen opdat het toegangspunt in dienst zou worden gesteld, waaronder een leveringscontract af te sluiten met een energieleverancier van zijn keuze.

6.3 Verplaatsing van de uitvoeringstermijn

Fluvius stelt alle mogelijke middelen in het werk om de opgegeven uitvoeringstermijn te respecteren.
De termijnen voor realisatie van de Werken kunnen in onderling overleg altijd verlengd worden.
In het geval de Klant de uitvoeringstermijn uitstelt tot 1 jaar of meer na de datum van de goedkeuring van de offerte of de voorbereidende werken niet uitvoert binnen het jaar na aanvaarding van de offerte wat neerkomt op een uitstel van de mogelijkheid tot realisatie van de Werken door Fluvius voor 1 jaar of meer, vervallen de bestelling en de rechten die er uit voortvloeien en moet de Klant een nieuwe offerte aanvragen en goedkeuren. Het uitstel van de uitvoeringstermijn met een jaar of meer komt neer op een annulering van de bestelling op initiatief van de Klant waardoor artikel 5 van toepassing is.

Het indienen van een nieuwe offerteaanvraag voor de realisatie van Werken met hetzelfde voorwerp doet geen afbreuk aan de in de Technische Reglementen voor Gas en Elektriciteit voorziene capaciteitsreservering voor een periode van twee jaar te rekenen vanaf de goedkeuring van de offerte.
Fluvius kan onder meer afwijken van de opgegeven uitvoeringstermijn wanneer het verkrijgen van vergunningen en/of toelatingen voor het realiseren van de Werken vertraging oploopt, wanneer meerwerken noodzakelijk zijn of wanneer de Klant in gebreke blijft door de aan hem toevertrouwde voorbereidende werken niet tijdig uit te voeren.
Ingeval van uitstel van de uitvoeringstermijn of vertraging op initiatief van Fluvius, gelden de bepalingen van artikel 12 voor wat Werken voor elektriciteit en/of gas betreft en deze van artikel 14, voor wat Werken voor de overige disciplines betreft.

Artikel 7. Toepasselijke tarieven

De toepasselijke tarieven zijn deze die vermeld worden op de website www.fluvius.be en zijn, indien van toepassing, goedgekeurd of opgelegd door de terzake bevoegde regulator. Bij ontstentenis van enige andere bepaling, gelden de tarieven die van toepassing zijn op het moment van de opmaak van de offerte door Fluvius.

De toegepaste tarieven omvatten niet de tarieven die betrekking hebben op het gebruik van de Aansluiting.

Artikel 8. Betalingen

8.1. Betalingstermijn door de Klant en Fluvius

De financiële rekening van Fluvius dient uiterlijk op de vervaldatum van de factuur gecrediteerd te worden met het gefactureerde bedrag en dit door overschrijving of door storting op het aangeduide rekeningnummer, tenzij andersluidende overeenkomst bij de bestelling of vermelding op de factuur. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldatum, moet de factuur betaald worden binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending van de factuur (desgevallend geldt de poststempel als bewijs).
Ingeval Fluvius een bedrag verschuldigd is aan de Klant in verband met de door hem geplaatste bestelling, zijn dezelfde termijnen van toepassing.

8.2 Laattijdige betaling door de Klant

Als de verschuldigde som na de vervaldatum of na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is, zal Fluvius een herinnering versturen aan de Klant gevolgd door een ingebrekestelling.

De bepalingen inzake wanbetaling zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden, houden geen afstand in hoofde van Fluvius en de Netbeheerder in van het recht op integrale schadevergoeding en/of opschorting of beëindiging van de contractuele of reglementaire verhouding, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving of reglementering.

8.3 Belastingen en heffingen

De belasting op de toegevoegde waarde (btw) en andere bestaande of nieuwe belastingen, heffingen of retributies, van welke aard ook, die betrekking hebben op de Werken, zijn steeds ten laste van de Klant.

8.4 Betalingsmethode

Fluvius aanvaardt geen contante betalingen. De Klant wordt verzocht om de betaling via een bankoverschrijving uit te voeren.

Artikel 9. Meer- en minwerken en vergoeding van prestaties bij niet-nakoming van de afspraken door de Klant

Meerwerken worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de Klant. De daaruit voortvloeiende meerkosten worden als volgt aan de Klant gefactureerd:

 • voor Werken die betrekking hebben op de elektriciteits- en aardgasdistributie aan de hand van de tarieven op de door de VREG goedgekeurde tariefbladen voor niet-periodieke distributienettarieven;
 • voor Werken die betrekking hebben op riolering aan de hand van de tarieven gepubliceerd op de website van Fluvius.

Zulks geldt onder meer, maar niet hiertoe beperkt, inzake het grondwerk en noodzakelijke trajectwijzigingen bij het niet of niet tijdig kunnen bekomen van de nodige vergunningen of toelatingen bij de vergunningverlenende instanties of uitvoering van Werken buiten de normale werkuren. De tarieven zoals in de offerte vermeld zijn, behoudens specifieke vermelding, van toepassing voor de uitvoering van de Werken tijdens de normale werkuren. Werken op vraag van de Klant buiten deze tijdstippen kunnen enkel na specifieke aanvaarding door Fluvius en mits aanrekening van een aan de Klant vooraf meegedeelde tarifaire meerprijs voor alle uurloon gerelateerde Werken.

De tarieven vermeld op de offerte voor aanvang van de Werken zijn steeds geldig voor het leggen van de leidingen in sleuven zonder dat bronbemaling, beschoeiing of extra zandaanvulling moet toegepast worden. Indien de omstandigheden dit echter wel vereisen, of in het geval van abnormale obstakels, zullen de daaraan verbonden meerkosten in rekening gebracht worden en na uitvoering aan de Klant gefactureerd worden.

In het geval van minwerken kan de factuur tevens aangepast worden, echter enkel in het geval die minwerken effectief minkosten voor Fluvius betekenen. In de gevallen vermeld hieronder zal Fluvius een vergoeding aanrekenen die een compensatie inhoudt voor de geleverde prestatie zonder dat dit evenwel een vordering tot vergoeding voor een eventuele hogere reële schade die Fluvius hierdoor lijdt uitsluit.

Fluvius zal een vergoeding ‘nutteloze verplaatsing’ aanrekenen wanneer Fluvius ter plaatse de Werken niet kan aanvatten doordat:

 • de Klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip om toegang te verlenen tot het lokaal voor de uitvoering van de Werken (bij realisaties van de Werken of indienstname van de Aansluiting inclusief controlebezoeken bij appartementsgebouwen);
 • de Klant de afspraak in extremis verschoven heeft waardoor Fluvius bepaalde reserveringen van middelen niet meer ongedaan kan maken;
 •  niet voldaan is aan de in de offerte gestelde voorwaarden  of de voorbereidende werken werden niet of niet op afdoende wijze uitgevoerd.
 • Fluvius zal een vergoeding aanrekenen wanneer de Aansluiting niet uitgevoerd kan worden met inachtneming van de algemene technische voorschriften inzake aansluitbocht, meteropstelling en/of meterkast, wegens toedoen van de Klant.

Deze vergoedingen zijn forfaitair bepaald. Het tarief wordt bekendgemaakt via de website van Fluvius. Inzake elektriciteit en gas, gaat het om voorafgaandelijk door de bevoegde regulator goedgekeurde tarieven die tevens op diens website bekendgemaakt worden.

Artikel 10. Aanrekening van kosten of tussenkomsten bij niet-voldoen aan de voorwaarden voor een wettelijk of reglementair toegekende vrijstelling of tussenkomst

Voor de Aansluiting van productie-installaties op elektriciteits- en / of aardgasnetten op basis van hernieuwbare energiebronnen of kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (hierna: WKK), doet de Netbeheerder een tussenkomst in de kosten van de netuitbreiding, netversterking of Aansluiting, conform de toepasselijke bepalingen in het Vlaams Energiebesluit van 19 november 2010 (hernieuwbare energie) of het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009 (WKK).

Fluvius kan deze tussenkomst geheel of gedeeltelijk terugvorderen – voor de investeringen die zij reeds heeft uitgevoerd – indien:

 • zij vaststelt dat de productie-installatie niet voldoet aan de voorwaarden van het Energiebesluit of Energiedecreet voor tussenkomst door de Netbeheerder of;
 • de productie-installatie nog niet in dienst is genomen op het moment dat de capaciteitsreservatie, zoals bepaald in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit is vervallen of;
 • indien de uitgevoerde investeringen het gevolg zijn van een aansluitstudie die gebaseerd is op verkeerde informatie van de Klant (bv indien het werkelijk nominaal vermogen van de installatie verschilt van het aangekondigde), waarbij de Klant heeft nagelaten om Fluvius hiervan tijdig te informeren.  

Ingeval het een Aansluiting of heraansluiting op het hoogspanningsnet (aansluitingen met spanningsniveau: 1 kV < Un ≤ 36 kV) of het middendruknet (aansluitingen met een aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h) dan wel een Aansluiting voor de injectie van biomethaan betreft, behoudt Fluvius zich het recht voor, bij bestelling van de Aansluiting door de Klant en in overleg met de Klant, een bankwaarborg te vragen om de mogelijke terugvordering van deze kosten veilig te stellen.

Artikel 11. Bijkomende informatie bij de uitvoering van de Werken en eigendomsbepalingen

Fluvius kan de Klant verzoeken om documenten of informatie mee te delen die hem in staat moeten stellen om het Werk te realiseren, zoals bijvoorbeeld, afpalingsplannen, nivelleringsplannen of opmetingsplannen van bestaande gebouwen of terreinen.

Alle leidingen en installaties blijven, behoudens andersluidende afspraak, steeds eigendom van de betrokken Netbeheerder én onder het beheer van Fluvius. De leidingen en installaties die zich bevinden op het privéterrein of in de privé-gebouwen van de Klant of van een derde die aan de Klant een zakelijk of persoonlijk recht toekent voor de aanleg van de leidingen en installaties van de Netbeheerder, worden in bewaring gegeven aan de Klant, die het risico draagt conform de aansprakelijkheidsregeling bepaald in artikel 14.1 . De Klant heeft in de regel niet het exclusief recht op het gebruik van die leidingen en installaties behoudens specifieke bepalingen opgenomen in het aansluitingscontract, de Technische Reglementen voor de Distributie van Gas en Elektriciteit of de Synergrid-voorschriften.

De door de Klant te betalen bedragen in het kader van de offertes zijn een tussenkomst in de uitvoering van de Werken. Ze verschaffen de Klant geen eigendomsrecht noch enig recht op aanspraak tegenover wie dan ook over het materiaal dat functioneel deel uitmaakt van het distributienet of geplaatst wordt op openbaar domein.

Voor Werken die onder het toepassingsgebied van de wetgeving "tijdelijke en mobiele bouwplaatsen" (KB 25/02/2001) vallen, moet de Klant een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aanstellen. De Klant dient de gegevens van die veiligheidscoördinator aan Fluvius door te geven en vraagt hem/haar tevens contact met Fluvius op te nemen in verband met de veiligheidscoördinatie (o.a. risicoanalyses) van de werken.

Artikel 12. Specifieke bepalingen met betrekking tot elektriciteit en gas

De wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot openbare dienstverplichtingen in de elektriciteits- en gasmarkt hebben voorrang op de Algemene voorwaarden van Fluvius, voor zover van toepassing op de aangelegenheid geregeld onder die voorwaarden. 
 
In geval van een Aansluiting of heraansluiting op het hoogspanningsnet (Aansluitingen met spanningsniveau: 1 kV < Un ≤ 36 kV) of het middendruknet (Aansluitingen met een aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h) dan wel een Aansluiting voor de injectie van biomethaan,  zijn  Fluvius en de Netbeheerder jegens de Klant slechts aansprakelijk voor rechtstreekse materiële schade die het gevolg is van een laattijdige (her-)Aansluiting. De aansprakelijkheid van Fluvius als gevolg van een laattijdige Aansluiting of heraansluiting op bovenvermelde netten zal in ieder geval beperkt zijn tot een vergoeding, omvattende zowel een eventuele gemeenrechtelijke schadevergoeding als een eventuele forfaitaire vergoeding samen, ten belope van een bedrag dat overeenstemt met de kost van de Aansluiting met een absolute beperking tot 2.000.000 EUR per incident voor het geheel van de schadegevallen overeenkomstig het Energiedecreet.  
 
Onverminderd het bovenstaande geldt de forfaitaire vergoeding zoals voorzien ingeval van een laattijdige realisatie van een Aansluiting of heraansluiting op het elektriciteits- of gasdistributienet door Fluvius, zoals bepaald in het Vlaams Energiedecreet van 8 mei 2009, mits voldaan is aan de in het Energiedecreet bepaalde voorwaarden. Die vergoeding kan aangevraagd worden via de website van Fluvius.

De uitbetaling van een bedrag in het kader van de hierboven vermelde decretale vergoedingsregeling houdt onder geen enkel beding een erkenning in van aansprakelijkheid van Fluvius of de Netbeheerder voor enige eventuele schade van de betrokken Klant of van andere klanten.

Voor Aansluitingen met detailstudie op antennenet gelden, bij goedkeuring van de offerte, specifieke bepalingen rond aansprakelijkheden verbonden aan het gebruik dewelke opgenomen zijn in het aansluitingscontract.  
 

Artikel 13. Specifieke bepalingen met betrekking tot riolering

Deze Algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing in de verhouding tussen Fluvius en de Klant voor zover die verhouding niet geregeld wordt door het Algemeen Waterverkoopreglement (Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement) en de Aanvullende voorwaarden en technische voorschriften van de Netbeheerder daarbij, inclusief alle latere wijzigingen van deze bepalingen.

Artikel 14. Wederzijdse aansprakelijkheidsregeling – schadevordering en kennisgeving

14.1 Wederzijdse aansprakelijkheidsregeling

In geval van een elektronische aanvraag en aanvaarding of verzending van elektronische documenten is Fluvius niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die die virussen kunnen veroorzaken alsook voor de eventuele onbeschikbaarheid van de website ingevolge dergelijke virussen of ingevolge gerichte cyberaanvallen.  

Fluvius en de Klant zijn met betrekking tot de realisatie van de Werken tegenover elkaar slechts aansprakelijk voor de lichamelijke en de rechtstreekse materiële schade die veroorzaakt wordt door een aantoonbare fout in hun hoofde. In geen geval is de ene partij aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade en immateriële schade die door de andere partij geleden wordt met betrekking tot de realisatie van de Werken. Onder ‘eventuele gevolgschade en immateriële schade’ wordt onder meer begrepen schade die voortvloeit uit bijzondere verbintenissen opgenomen door de aanvrager jegens derden (schadebedingen, forfaitaire boetes, “take or pay” clausules, …), buitencontractuele (schade)vorderingen van derden, gederfde winst, verlies van omzet, verlies van gegevens, verlies van een kans, reputatieschade, morele schade, …. . 

14.2 Schadevorderingen en kennisgeving

Indien Fluvius of de Klant schade lijdt, dient deze de andere binnen de tien werkdagen na de vaststellingen of feiten schriftelijk in kennis te stellen.
Klachten met betrekking tot de technische uitvoering van de in de offerte beschreven Werken worden uiterlijk binnen de tien werkdagen na voltooiing van de Werken overgemaakt.
De bewijslast van een vordering tot vergoeding omtrent de niet-conformiteit van de voorziene prestaties door Fluvius of schade veroorzaakt door Fluvius rust in zijn geheel op de Klant.
Fluvius tracht naar best vermogen om de vordering tot schadevergoeding af te handelen binnen een termijn van 60 kalenderdagen na ontvangst ervan.
Klachten schorten de uit deze Algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet op, daaronder tevens begrepen, maar niet hiertoe beperkt de betalingsverplichtingen.
Indien een partij enig recht of verhaalmogelijkheid uit deze overeenkomst voorlopig niet of slechts gedeeltelijk of laattijdig uitoefent, verhindert dit hem niet dit recht of deze verhaalmogelijkheid op een later tijdstip uit te oefenen. Bovendien sluiten de rechten en verhaalmogelijkheden voorzien in deze overeenkomst de door de wetgeving voorziene rechten en verhaalmogelijkheden niet uit.

Artikel 15. Alternatieve geschillenregeling

Indien de Klant een bestelling plaatst en niet tevreden is over de door Fluvius uitgevoerde Werken kan de Klant een klacht indienen bij Fluvius op verschillende manieren:

 • ofwel via het klachtenformulier op de website: www.fluvius.be;
 • ofwel via de infolijn: 078 35 35 34;
 • ofwel via e-mail naar klachten [at] fluvius [dot] be;
 • ofwel schriftelijk naar Fluvius, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

Met betrekking tot een klacht inzake elektriciteit of gas tracht Fluvius naar best vermogen om de klacht af te handelen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst ervan.

Met betrekking tot een klacht inzake riolering wordt binnen de tien werkdagen een ontvangstmelding overgemaakt. Binnen de tien werkdagen na de datum van de ontvangstmelding, zal Fluvius een oplossing voorzien dan wel de klant informeren over de behandelingstijd die nodig is voor de afhandeling van de klacht.

Het resultaat van het onderzoek naar de klacht en de eventuele opvolgende acties worden in de mate van het mogelijke meegedeeld op dezelfde wijze als deze waarop de klacht ons bereikt heeft (telefonisch, mail, brief…).

Als de Klant niet tevreden is over de behandeling van de klacht door Fluvius kan de Klant zijn klacht verder laten behandelen door de klachtencommissie Fluvius. Deze laatstgenoemde dienst zal de klacht in alle objectiviteit opnieuw onderzoeken binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst ervan door de klachtencommissie.

Ingeval de Klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht over elektriciteit of gas door Fluvius of door de Klachtencommissie, kan de Klant zich wenden tot de Vlaamse Ombudsdienst:

 • Vlaamse Ombudsdienst
 • Of stuur een brief ter attentie van
  Vlaamse Ombudsdienst
  Leuvenseweg 86
  1000 Brussel

Ingeval de Klant niet tevreden is over de afhandeling van de klacht over riolering door Fluvius, kan de Klant zich wenden tot de Vlaamse Milieumaatschappij, Ecologisch Toezichthouder, Afdeling Ecologisch Toezicht:

 • A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erenbodegem  
 • toezichtsanering [at] vmm [dot] be   

De Klant die een bestelling plaatst en niet tevreden is over de door Fluvius uitgevoerde Werken, kan een elektronische klacht indienen via het ODR-platform van de Europese Commissie op basis van de Verordening 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen. De Klant kan daartoe gebruik maken van een elektronisch klachtenformulier, nl. http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de verhouding tussen Fluvius, de Netbeheerders en hun Klanten.
Onverminderd de bepalingen van artikel 15, zullen alle geschillen betreffende de toepassing van deze Algemene voorwaarden die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verweerder.

Artikel 17. Andere voorwaarden met betrekking tot de aanleg van en aansluiting op nutsleidingen

Naast de Algemene voorwaarden, gelden, naargelang het geval, tevens de volgende voorwaarden op de Aansluiting of de aanleg van nutsleidingen die de Klant bestelt bij Fluvius:

 1. het Reglement betreffende de Aansluitingen op het Distributienet Laagspanning Un < 1 kV voor Afname en Injectie van elektrische energie van de betrokken Netbeheerder;
 2. het aansluitingscontract elektriciteit – hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV);
 3. het Reglement betreffende de Aansluitingen op het Distributienet Lagedruk of Middendruk (≤ 300 m³(n)/h) voor Afname van aardgas en Injectie van bio-methaan;
 4. het aansluitingscontract aardgas - Middendruk (> 300 m³(n)/h);
 5. het Algemeen Waterverkoopreglement en de Aanvullende voorwaarden en technische voorschriften van Fluvius daarbij;
 6. het Reglement voor Projecten (verkavelingen en bouwprojecten)
 7. het Reglement voor aanleg van rioleringen en RWA-stelsels bij verkavelingen, bedrijventerreinen en appartementsgebouwen en andere bouwprojecten;
 8. het Reglement Verkavelingen van Riobra.

Deze andere voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van Fluvius en telefonisch aangevraagd worden via de contactgegevens vermeld op de website.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden en reglementen vermeld hierboven, hebben de reglementen opgesomd in punten 6 tot en met 8 voorrang op de Algemene voorwaarden tot het moment dat een aansluitingsaanvraag wordt ingediend, doch de Algemene voorwaarden hebben voorrang op de reglementen en voorwaarden opgesomd in punten 1 tot en met 5 tot aan de realisatie van de Werken.   
 


Goedgekeurd door de Raden van Bestuur van de Netbeheerders in december 2018 en januari 2019 (Gaselwest 17.12.2018, Imea 18.12.2018, Imewo 13.12.2018, Infrax West 17.12.2018, Inter-aqua 29.01.2019, Inter-energa 17.12.2018, Intergem 20.12.2018, Inter-media 30.01.2019, Iveg 19.12.2018, Iveka 12.12.2018, Iverlek 14.12.2018, PBE 17.12.2018, Riobra 17.12.2018  en Sibelgas 18.12.2018).

Gepubliceerd op de website www.fluvius.be op 24 januari 2024.