Factuurvoorwaarden

Artikel 1. Definities

Voor doeleinden van deze Factuurvoorwaarden worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd: “Diensten en/of Leveringen” betekent onderstaande diensten of leveringen door Fluvius of de Netbeheerders aan een Klant op basis van een reglementaire of contractuele verhouding:

 • de aansluiting van de Klant op de netten voor elektriciteit, aardgas, warmte en riolering;
 • de leveringen aan de Klant via deze netten;
 • de uitvoering van werken, leveringen of diensten door Fluvius in het Vlaamse Gewest in naam en voor rekening van de Netbeheerders;
 • de verkoop van goederen door Fluvius of de Netbeheerders.

“Factuurvoorwaarden” betekent onderliggende factuurvoorwaarden.

“Fluvius” staat voor Fluvius System Operator CV. Fluvius staat in voor de realisatie en exploitatie van de netten voor de distributie van elektriciteit en aardgas, warmte en riolering en de aansluitingen op deze netten voor de netbeheerders Fluvius Antwerpen o.v., Fluvius Limburg o.v., Fluvius West, Gaselwest o.v., Imewo o.v., Intergem o.v., Iveka o.v., Iverlek o.v., PBE o.v., Riobra o.v. en Sibelgas o.v. (hierna “de Netbeheerders” of ieder individueel ook “de Netbeheerder” genoemd).

Fluvius is de werkmaatschappij van de Netbeheerders en kan, met betrekking tot het voorwerp van deze Factuurvoorwaarden, optreden in eigen naam en voor eigen rekening, alsook optreden in naam en voor rekening van de Netbeheerders. Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. Het ondernemingsnummer van Fluvius is 0477.445.084.

“Klant” is (i) diegene die al dan niet rechtstreeks, feitelijk gebruik maakt van Diensten en/of Leveringen zoals hoger gedefinieerd of (ii) diegene ten aanzien van wie Fluvius of de Netbeheerder een vordering heeft, zoals maar niet beperkt tot vorderingen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid en/of de energiewetgeving.

Artikel 2. Materiele toepassingsgebied

Deze Factuurvoorwaarden zijn van toepassing op (i) facturen opgesteld door Fluvius of de Netbeheerders voor Diensten en/of Leveringen of voor om het even welke andere prestatie en op (ii) debetnota’s opgesteld door Fluvius of de Netbeheerders op basis van een vordering ten aanzien van een Klant. De Factuurvoorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover de facturatievoorwaarden niet geregeld zijn door andere voorwaarden, reglementen of contracten/bedingen.

Fluvius en de Netbeheerders wijzen uitdrukkelijk de toepasbaarheid af van enig ander document op haar rechtsverhouding met de Klant, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de aankoopvoorwaarden van de Klant, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van zulke documenten door Fluvius of de Netbeheerders.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Factuurvoorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen tussen Fluvius en/of de Netbeheerders enerzijds en de Klant anderzijds.

Artikel 3. Toepasselijke tarieven en prijzen

Behoudens contractuele afspraken betreffende prijzen, zijn de toepasselijke tarieven op de factuur of debetnota deze die vermeld worden op de website www.fluvius.be en die, indien van toepassing zijn goedgekeurd of opgelegd door de terzake bevoegde regulator.

Behoudens andere afspraken, zijn de tarieven op debetnota’s in het kader van schadegevallen, deze die zijn overeengekomen met het Bureau voor de Coördinatie van Expertises (BCE) van Datassur.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Indien deze Factuurvoorwaarden van toepassing zijn op de verkoop van goederen door Fluvius of de Netbeheerders, blijven de goederen eigendom van Fluvius of de Netbeheerders tot op het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen en alle vorderingen van Fluvius of de Netbeheerders jegens de Klant als gevolg van het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. De Klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling en alle risico’s die de goederen zouden kunnen oplopen, worden gedragen door de Klant.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

Elke factuur of debetnota van Fluvius of de Netbeheerders is betaalbaar op de hierin aangeduide vervaldatum. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldatum, moet de factuur betaald worden binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Als de verschuldigde som na de vervaldatum of na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald is, zal Fluvius een herinnering versturen aan de Klant gevolgd door een ingebrekestelling.

Betalingsachterstand consumenten

Bij niet-betaling van de gehele factuur of debetnota of een deel ervan na het verstrijken van een termijn van ten minste veertien kalenderdagen ingaande op de derde werkdag na verzending van de herinnering, zijn Fluvius of de Netbeheerders gerechtigd een verwijlinterest en forfaitaire vergoeding aan te rekenen.

De verwijlinterest die aangerekend wordt is de interest zoals vastgelegd in toepassing van artikel 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlinterest is verschuldigd op het onbetaald bedrag na het verstrijken van de termijn vermeld hierboven tot de datum van volledige betaling.

De Klant is ook een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van:

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Betalingsachterstand ondernemingen

Bij niet-betaling van de gehele factuur of debetnota of een deel ervan op de vervaltermijn door een Klant die geen consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zijn Fluvius of de Netbeheerders gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest aan te rekenen zoals vastgelegd in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De verwijlinterest is verschuldigd op het onbetaald bedrag vanaf de vervaldatum tot de datum van volledige betaling. Daarenboven is de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het bedrag van de factuur of debetnota met een minimum van 40 EUR en een maximum van 1250 EUR, onverminderd het recht van Fluvius of de Netbeheerders om een integrale schadevergoeding te eisen.

De bepalingen inzake betaalachterstand zijn niet van toepassing op debetnota’s opgemaakt naar aanleiding van een vordering op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid als gevolg van schade aan de installaties van Fluvius of de Netbeheerder(s).

De bepalingen inzake wanbetaling zoals opgenomen in deze Factuurvoorwaarden, houden geen afstand in hoofde van Fluvius en de Netbeheerders in van het recht om integrale schadevergoeding en/of opschorting of beëindiging van de contractuele of reglementaire verhouding te vorderen, voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving of reglementering.

Artikel 6. Belastingen en heffingen

De facturen of debetnota’s moeten steeds zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op het betreffende document.

De belasting op de toegevoegde waarde (btw) en andere bestaande of nieuwe belastingen, heffingen of retributies, van welke aard ook, zijn, indien van toepassing, steeds ten laste van de Klant.

Artikel 7. Betalingsmethode

Fluvius of de Netbeheerders aanvaarden geen contante betalingen. De Klant wordt verzocht om de betaling via een bankoverschrijving uit te voeren.

De betaling van facturen of debetnota’s kan uitsluitend gebeuren op het bankrekeningnummer vermeld op het betreffende document.

Artikel 8. Protest

De betaling van de factuur of debetnota zonder enig voorbehoud geldt als aanvaarding hiervan.

Elk protest tegen een factuur moet gebeuren binnen de veertien dagen na factuurdatum. Het protest moet gemotiveerd zijn en kan gebeuren:

 • via e-mail naar debiteurenbeheer [at] fluvius [dot] be; ofwel
 • schriftelijk naar Fluvius, t.a.v. Dienst Debiteurenbeheer, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

Elk protest tegen een debetnota moet gebeuren binnen de veertien dagen na datum van de debetnota. Het protest moet gemotiveerd zijn en kan gebeuren:

 • via e-mail naar fluvius-jurad [at] fluvius [dot] be; ofwel
 • schriftelijk naar Fluvius, t.a.v. Dienst Juridische Administratie, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

Bij gebrek aan protest binnen de gestelde termijn wordt de factuur of debetnota eveneens geacht te zijn aanvaard.

Protesten tasten de uit deze Factuurvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet aan, daaronder tevens begrepen, maar niet hiertoe beperkt de betalingsverplichtingen.

Bij een gedeeltelijke betwisting van de factuur of debetnota, wordt het niet-betwiste gedeelte beschouwd als aanvaard en moet dit gedeelte worden betaald binnen de gewone betalingstermijn.

Het resultaat van het onderzoek naar het protest en de eventuele opvolgende acties worden in de mate van het mogelijke meegedeeld op dezelfde wijze als deze waarop de klacht ons heeft bereikt.

Artikel 9. Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze Factuurvoorwaarden nietig of buiten toepassing wordt/worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Partijen verbinden zich ertoe om de nietige of buiten toepassing verklaarde bepaling te vervangen door een andere bepaling die zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de Partijen aanleunt.

Artikel 10. Toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de reglementaire of contractuele verhouding tussen Fluvius, de Netbeheerders en hun Klanten.

Alle geschillen betreffende de toepassing van deze Factuurvoorwaarden die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verweerder.