Aansluitingsreglementen riolering

Algemeen Waterverkoopreglement

Het Algemeen Waterverkoopreglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant.

Aanvullende voorwaarden bij het Algemeen Waterverkoopreglement

Als aanvulling op het algemeen waterverkoopreglement en voorzover er niet mee tegenstrijdig, regelen de hierna vermelde reglementen de rechtsverhouding tussen de klant enerzijds en de netbeheerder anderzijds betreffende de aansluiting op de riolering, op individuele behandelingsinstallaties (IBA) en op kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de opvang, de afvoer en het beheer van afvalwater en regenwater, hierna de ‘rioleringsinfrastructuur’ genoemd.

Fluvius Limburg

Fluvius West

Fluvius Antwerpen

Riobra

Riobra: Aanvullende voorwaarden AWVR
PDF Document | 256.56 KB