Energie verkopen binnen één gebouw

Vereniging van mede-eigenaars (VME) verkoopt energie aan bewoners van het gebouw

Als een vereniging van mede-eigenaars (VME) of een individuele eigenaar van een gebouw wil investeren in energieproductie binnen een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw, zijn er mogelijkheden om de geproduceerde energie te verkopen aan de afnemers in dat gebouw, zoals mede-eigenaars of huurders.

Opgelet: de verkoper moet niet altijd een VME zijn. Deze drie opties zijn mogelijk bij het verkopen binnen één gebouw:

 • Verkoop van energie door VME: als een VME investeert in energieproductie binnen het gebouw, kan de VME ervoor kiezen om de geproduceerde energie te verkopen aan de afnemers in het gebouw. Dit kunnen mede-eigenaars of huurders zijn die in het gebouw wonen of werken.
 • Gebouweigenaar als verkoper: in het geval dat een gebouw slechts één eigenaar heeft, kan deze eigenaar de zelfgeproduceerde energie verkopen aan de huurders binnen het gebouw. Dit kan een interessante optie zijn om huurders te voorzien van duurzame energie uit lokale bronnen.
 • Individuele eigenaar met productie-installatie: als een individuele eigenaar binnen een VME het recht heeft gekregen om een eigen productie-installatie te plaatsen in of op de gemeenschappelijke delen van het gebouw, kan deze eigenaar ook de geproduceerde energie verkopen aan mede-eigenaars of huurders in het gebouw. Dit kan een vorm van energiedelen zijn waarbij de opgewekte energie direct wordt geleverd aan andere bewoners of gebruikers van het gebouw.
Energie verkopen binnen 1 gebouw

Wie kan deelnemen aan verkoop binnen één gebouw?

Het delen of verkopen van zelfgeproduceerde energie binnen een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw in het Vlaamse Gewest kan plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden:

Voorwaarden voor de verkoper

 • De verkoper kan een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) zijn, de gebouweigenaar of een individuele eigenaar met een productie-installatie in of op de gemeenschappelijke delen van het gebouw.
 • De verkoper moet zelf energie produceren binnen het gebouw, bijvoorbeeld via zonnepanelen of andere hernieuwbare energiebronnen.

Voorwaarden voor de kopers

 • De kopers zijn de bewoners of gebruikers van het gebouw, inclusief zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zoals burgers, lokale overheden, kmo's en grote ondernemingen.
 • De kopers moeten in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn en gebruikmaken van een digitale meter.

Belangrijke overwegingen:

 • De verkoop van energie binnen het gebouw mag niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit zijn van de verkoper.
 • Er hoeft geen aparte energiegemeenschap te worden opgericht om energiedelen mogelijk te maken binnen een appartementsgebouw of multifunctioneel gebouw.

Waar moet je rekening mee houden?

 • Niet combineerbaar met andere energiedelenvormen: je kan deze vorm van energie verkopen niet combineren met een andere vorm van energiedelen of energie verkopen.

Stappenplan om energie te verkopen binnen een gebouw

Stap 1: verzamel informatie

Stap 2: bereid je voor

Om te beginnen met het proces kan je best een overeenkomst opstellen:

Aan wie wil je energie verkopen en wie gaat de administratieve “verkoopformaliteiten afhandelen?

 • De verkoop is vaak relevant in een relatie eigenaar-huurder waarbij de eigenaar geïnvesteerd heeft en de huurder geniet van een deel van de investering (via een stuk energie die hij minder moet vergoeden aan zijn leverancier en die afkomstig is van bijvoorbeeld de zonne-energie van het dak van het gebouw).
 • De vereniging van mede-eigenaars (VME) kan gekozen worden om een rol op te nemen de baten voor een huurder in kaart te brengen en door te rekenen.

Heb je passende verbruiksprofielen?

 • Beoordeel het verbruik van de verschillende gebruikers van het gebouw. Best zijn er verschillende profielen aanwezig of kan er een laadpaal op de gemeenschap geplaatst worden om het  (gemeenschappelijk) zelfverbruik te verhogen alvorens gedeeld wordt tussen de verschillende afnemers.

Controleer je bestaande energiecontract en bekijk de rol van een ‘verkoper’ van de energie (VME):

 • Terugleveringsvergoeding: hoeveel krijgt de VME betaald voor het overschot aan elektriciteit dat aan het net wordt geleverd?
 • Elektriciteitsprijs: is er een bijdrage in de kosten of investering door de ontvangende partij dan worden hierover best afspraken gemaakt.
 • Bekijk of er extra administratieve kosten of bijkomende voorwaarden zijn verbonden, zeker voor een bijkomende rol voor de VME (als verkoper).

Stap 3: keuze voor VME als "verkoper" en overeenkomsten met de huurders

Er moet een beslissing zijn van de eigenaars om een verkoop aan huurders op te zetten.

Stel een overeenkomst op tussen de verkoper (VME)  en de ontvanger(s) met duidelijke afspraken over:

 • De hoeveelheid energie die wordt geleverd en ontvangen.
 • De tussenkomst in de investering/kosten/productie.
 • Duur van de overeenkomst en eventuele opzegtermijnen.
 • Eventuele andere voorwaarden zoals aansprakelijkheid, data-uitwisseling, etc.

Het opstellen van een overeenkomst is belangrijk om alle partijen te beschermen en misverstanden te voorkomen. Zorg ervoor dat alle afspraken en voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd en dat beide partijen akkoord gaan voordat het energiedelen begint.

Je kan daarvoor gebruik maken van deze voorbeeldovereenkomst.

Stap 4: maak kwartierwaarden mogelijk

Omdat energiedelen per kwartier gebeurt, moet je voor elk van de betrokken adressen een meetregime 3 aanvragen bij de leverancier van je elektriciteit. Geef je energieleverancier daarbij ook mee dat je dit systeem nodig hebt voor energiedelen. Als eigenaars/huurders moet je hiervoor mandaat geven aan de VME (door deelname aan energie verkopen binnen één gebouw).

Stap 5: meld je deelproject bij Fluvius

 1. Meld je aan in Mijn Fluvius.
 2. Bij de vraag 'Wil je energie verkopen of delen?', selecteer je 'Verkopen'.
 3. Kies de optie ‘Verkopen binnen één gebouw’.
 4. Vul de gevraagde gegevens in, inclusief de EAN-codes van de betrokken partijen.
 5. Zodra je alle gegevens hebt ingevuld, kan het proces van delen of verkopen van energie starten. Dit gebeurt zodra de andere deelnemer (meestal de ontvanger) zijn toestemming heeft gegeven via de e-mail of brief van Fluvius.
 6. Fluvius zal de start van het delen of verkopen van energie bevestigen via een e-mail aan de beheerder (aanbieder).

Stap 6: volg je deelproject verder op

Op Mijn Fluvius kan de VME het verbruik en de gedeelde hoeveelheid groene stroom van de voorbije maand opvolgen. Dit helpt je om een beter inzicht te krijgen in het verbruik, inclusief de hoeveelheid groene stroom die gedeeld/verkocht wordt.

Afhankelijk van je energieleverancier ontvangen de gebouwgebruikers een verrekening op hun factuur van de gedeelde hoeveelheid groene stroom. Deze afrekening kan driemaandelijks of jaarlijks plaatsvinden, afhankelijk van de specifieke afspraken met je leverancier. Dit gebeurt meestal via een aparte creditnota of document en niet op de normale afrekening. Daarnaast ontvangt een huurder nog een afrekening door de verkoper/VME.