Melding klokkenluiders opdrachthoudende verenigingen

De 11 opdrachthoudende verenigingen (Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra, Sibelgas) voorzien een procedure voor de melding van inbreuken en de bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken kunt melden en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen vergelding.

Wie kan een inbreuk melden?

Elke natuurlijke persoon die in een werkgerelateerde context (mogelijke) inbreuken op het Europese Unierecht vaststelt en meldt.

Wie kan als klokkenluider worden beschouwd?

 • Personeelsleden
 • Externen :
  • aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een overheidsinstantie, met inbegrip van leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
  • aannemers, onderaannemers en leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding;
  • personen die informatie over inbreuken hebben verkregen in een inmiddels beëindigde werkrelatie;

Val je niet onder de bovenstaande voorwaarden, maar wil je toch een klacht neerleggen? Dat kan via "klacht meedelen" of "melding onethisch gedrag".

Welke inbreuken kan je melden?

Alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing is, zijnde een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Hoe kan je een inbreuk melden?

Je kan je als klokkenluider richten tot de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86 1000 Brussel (tel. : 02 552 48 48; e-mail : klokkenluiden [at] vlaamseombudsdienst [dot] be)

Welke bescherming krijg je?

Bij een melding via zowel de interne als de externe meldkanalen, heb je de keuze om je naam bekend te maken als melder of om anoniem te blijven. Meld je anoniem, dan blijft je identiteit sowieso onbekend. Maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd.

Onder meer door toegang tot de informatie te beperken, zorgen de meldingskanalen voor de vertrouwelijkheid van:

 • jouw identiteit
 • de identiteit van de anderen die in de melding zijn genoemd
 • de informatie waaruit jouw identiteit of die van de anderen kan blijken

Als melder ben je beschermd tegen vergeldingen. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade.

De wet voorziet ook bescherming voor klokkenluiders die een mogelijke inbreuk via de pers of andere publieke media kenbaar maken.

 • Let wel op de volgende voorwaarden:
  • De klokkenluider deed eerst (een interne en) een externe melding, waarvoor er binnen de gestelde termijn geen passende maatregelen werden genomen    
   OF
  • De klokkenluider heeft gegronde reden om aan te nemen dat:
   • de inbreuk een dreigend of reëel gevaar betekent voor het algemeen belang, bijvoorbeeld bij sprake van een noodsituatie of een risico op onherstelbare schade.
   • er een risico op vergelding bestaat bij externe meldingen of dat het niet waarschijnlijk is dat men de inbreuk doeltreffend zal verhelpen. Dit omwille van de bijzondere omstandigheden aan de zaak (bijvoorbeeld wanneer er een autoriteit betrokken is).

Deze bescherming is ook van toepassing op:

 • facilitators (die de klokkenluider vertrouwelijk bijstaan)
 • derden die met de klokkenluider verbonden zijn en tevens slachtoffer van represailles kunnen zijn (bv. familieleden, collega’s, …)
 • juridische entiteiten die eigendom zijn van de klokkenluider, waarvoor de klokkenluider werkt of waarmee de klokkenluider in een werkgerelateerde context verbonden is

Je hebt een inbreuk gemeld. Wat nu?

Voor meer informatie kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.