Melding klokkenluiders Fluvius System Operator

Fluvius System Operator cv, gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en de bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Op deze webpagina lees je hoe je inbreuken kunt melden en onder welke voorwaarden je als melder in aanmerking komt voor de bescherming tegen vergelding.

Welke inbreuken kan je melden?

 • Alle mogelijke inbreuken (d.w.z. een handeling of nalatigheid) die betrekking hebben op:
  • overheidsopdrachten
  • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
  • productveiligheid en productconformiteit
  • veiligheid van het vervoer
  • bescherming van het milieu
  • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
  • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, dierengezondheid en dierenwelzijn
  • volksgezondheid
  • consumentenbescherming
  • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
  • bestrijding van belastingfraude
  • sociale fraudebestrijding
 • Inbreuken die de financiële belangen van de Europese Unie kunnen schaden
 • Inbreuken in verband met de interne markt (met inbegrip van inbreuken op de Europese Unieregels inzake mededinging en staatssteun

Wat valt onder deze wet? Elke inbreuk op de wettelijke of reglementaire bepalingen of de rechtstreekse toepasbare Europese bepalingen, en elke inbreuk op de bepalingen genomen in uitvoering van de voormelde bepalingen.

Wie kan een inbreuk melden?

Elke natuurlijke persoon die in een werkgerelateerde context (mogelijke) inbreuken op het Europese Unierecht vaststelt en meldt.

Wie kan als klokkenluider worden beschouwd?

 • werknemers van de onderneming
 • zelfstandigen, aannemers en onderaannemers en hun personeel of aangestelden met wie de onderneming samenwerkt
 • aandeelhouders en personen die behoren tot het bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming (inclusief de niet bij het dagelijks bestuur betrokken leden)
 • leveranciers met wie de onderneming samenwerkt en hun personeel
 • (on)bezoldigde stagiaires of vrijwilligers
 • sollicitanten
 • werknemers van de onderneming die uit dienst zijn

Val je niet onder de bovenstaande voorwaarden, maar wil je toch een klacht neerleggen? Dat kan via "klacht meedelen" of "melding onethisch gedrag".

Hoe kan je een inbreuk melden?

Je kan inbreuken melden via de onafhankelijke meldingstool die Fluvius System Operator cv zelf voorziet, of via een extern meldingskanaal. We raden klokkenluiders echter aan om eerst de interne meldingsprocedure te volgen. Zo laat je de mogelijkheid voor een interne oplossing, voordat je je tot een extern kanaal wendt.

Intern

Wil je een inbreuk melden? Dat kan:

 • via een online platform ("klokkenluiderstool")
 • via een fysieke ontmoeting: op verzoek van de melder

Door een melding te maken ga je ermee akkoord dat jouw gegevens (mogelijks) zullen worden gebruikt in kader van de behandeling van deze melding. Meer info hierover kan je terug vinden in de Fluvius privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd

ongeacht de wijze waarop de (mogelijke) inbreuk wordt gemeld, is de vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder en van eventueel genoemde derden altijd gewaarborgd.

Extern

Je kan je als klokkenluider richten tot de Federale ombudsman via www.federaalombudsman.be of www.mediateurfederal.be.

Welke bescherming krijg je?

Bij een melding via zowel de interne als de externe meldkanalen, heb je de keuze om je naam bekend te maken als melder of om anoniem te blijven. Meld je anoniem, dan blijft je identiteit sowieso onbekend. Maak je je naam bekend, dan wordt je identiteit beschermd.

Onder meer door toegang tot de informatie te beperken, zorgen de meldingskanalen voor de vertrouwelijkheid van:

 • jouw identiteit
 • de identiteit van de anderen die in de melding zijn genoemd
 • de informatie waaruit jouw identiteit of die van de anderen kan blijken

Als melder ben je beschermd tegen vergeldingen. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade.

De wet voorziet ook bescherming voor klokkenluiders die een mogelijke inbreuk via de pers of andere publieke media kenbaar maken.

 • Let wel op de volgende voorwaarden:
  • De klokkenluider deed eerst (een interne en) een externe melding, waarvoor er binnen de gestelde termijn geen passende maatregelen werden genomen   
   OF
  • De klokkenluider heeft gegronde reden om aan te nemen dat:
   • de inbreuk een dreigend of reëel gevaar betekent voor het algemeen belang, bijvoorbeeld bij sprake van een noodsituatie of een risico op onherstelbare schade.
   • er een risico op vergelding bestaat bij externe meldingen of dat het niet waarschijnlijk is dat men de inbreuk doeltreffend zal verhelpen. Dit omwille van de bijzondere omstandigheden aan de zaak (bijvoorbeeld wanneer er een autoriteit betrokken is).

Deze bescherming is ook van toepassing op:

 • facilitators (die de klokkenluider vertrouwelijk bijstaan)
 • derden die met de klokkenluider verbonden zijn en tevens slachtoffer van represailles kunnen zijn (bv. familieleden, collega’s, …)
 • juridische entiteiten die eigendom zijn van de klokkenluider, waarvoor de klokkenluider werkt of waarmee de klokkenluider in een werkgerelateerde context verbonden is

Je hebt een inbreuk gemeld. Wat nu?

 • Je krijgt binnen de 7 dagen een ontvangstbevestiging van Fluvius System Operator cv.
 • Ontvankelijke meldingen worden verder behandeld door de Deontologische Cel van Fluvius System Operator cv. Deze Cel valt onder de bevoegdheid van onze juridische dienst en werkt onafhankelijk. Bij anonieme meldingen via de online tool zijn ook voor de Cel de gegevens van de melder niet gekend en verloopt de eventuele verdere communicatie tussen de melder en de Cel via de beveiligde technologie van de online tool (zie ook: ‘Welke bescherming krijg je?’).
 • Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde. Dit is maximum 3 maanden na de ontvangstbevestiging van de melding of, wanneer er geen ontvangstbevestiging is verstuurd aan de melder, drie maanden na het verstrijken van de periode van 7 dagen na de melding.
 • Als je melding in uitzonderlijke gevallen niet valt onder de klokkenluidersregeling, bijvoorbeeld omdat het geen relevant onderwerp betreft (zie “Welke inbreuken kan je melden?”) of omdat je als melder niet de correcte hoedanigheid hebt (zie “Wie kan een inbreuk melden?”), stuurt Fluvius System Operator cv – met behoud van eventuele anonimiteit – je vraag door naar de bevoegde dienst. Je krijgt daarvan een bericht.