Forfaitaire vergoeding

Recht op een vergoeding?

Als gebruiker van het elektriciteits- of aardgasnet kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding, zoals geregeld door het Vlaams Energiedecreet.
Je hebt er recht op wanneer:

 • je aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet niet gerealiseerd werd binnen de volgende termijnen:
  • aansluiting zonder detailstudie: 15 werkdagen na de goedkeuring van de offerte
  • aansluiting met detailstudie: 18 weken na de goedkeuring van de offerte.
  • Deze termijnen gelden niet indien:
   • de netgebruiker akkoord gaat met een latere uitvoeringsdatum
   • er een onderboring, netuitbreiding, of spanningswijziging moet uitgevoerd worden
   • de netgebruiker in gebreke blijft bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken
   • ook in uitzonderlijke omstandigheden en na motivatie kan de distributienetbeheerder afwijken van de termijnen.
  • Bij een laattijdige aansluiting bedraagt de dagvergoeding:
   • 25 euro voor een gezin
   • 50 euro voor een niet-huishoudelijke netgebruiker
   • 100 voor een laattijdige aansluiting met detailstudie
  • Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd door vermenigvuldiging met het gezondheidsindexcijfer voor de maand juni van het jaar n-1 en die te delen door het gezondheidsindexcijfer voor de maand juni 2013.
 • je aansluiting op het elektriciteit- of aardgasnet na een onterechte buitendienststelling niet binnen de 24 uur opnieuw in dienst werd gesteld;
 • je gedurende meer dan vier uur geen elektriciteit kon gebruiken door een niet-geplande onderbreking met technische oorzaak. (vergoeding stroomonderbreking)
 • je digitale meter niet geplaatst werd binnen de 30 werkdagen na verzending van de ontvangstbevestiging van de aanvraag. Deze vergoeding is enkel van toepassing wanneer je vanaf 1 april 2023 expliciet een aanvraag hebt ingediend om je analoge meter te laten vervangen door een digitale meter. Voeren we tijdens de metervervanging bijkomende werken uit, zoals het vervangen of verplaatsen van de aansluitkabel elektriciteit of de aansluitleiding gas, of het herinrichten van de volledige meetopstelling in een appartement? Dan heb je geen recht op een forfaitaire vergoeding. Deze vergoeding kan je éénmalig aanvragen en geldt voor alle meters samen.

Uitval van je PV-installatie: 

Je hebt recht op een compensatie wanneer de omvormer niet uitvalt door een fout van de binneninstallatie en wanneer we je probleem niet konden oplossen binnen de 30 dagen na melding van de storing.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, storten we tegen eind november van dit jaar het bedrag op je rekening. Je hoeft zelf niets te doen. We nemen hiervoor nog contact met je op. 

Je vindt meer informatie over het uitvallen van omvormers op www.fluvius.be/uitval-omvormer.

Hoe een vergoeding aanvragen?

Dat kan

Vanaf de datum van de laattijdige (her)aansluiting of de niet-geplande langdurige stroomonderbreking heb je 30 kalenderdagen de tijd om je aanvraag in te dienen.

Geen recht op een vergoeding?

Als de te late (her)aansluiting niet de fout is van Fluvius of als er sprake is van overmacht of een noodsituatie, bijvoorbeeld:

 • wanneer er zich in België een elektriciteitstekort voordoet en de federale Minister bevoegd voor energie en/of economie beslist tot een afschakeling.
 • wanneer er een verbod is om werken op het openbaar domein uit te voeren, bijvoorbeeld om nachtlawaai te vermijden, waardoor de vlotte herstelling van de stroomtoevoer verhinderd wordt.

In geval van betwisting is het de rechter die autonoom oordeelt of er al dan niet sprake is van overmacht.
Voor klanten die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet of het middendruk-aardgasnet van Fluvius gelden enkel de bepalingen in het contract.

Aanvaarding van de aanvraag

Binnen de zestig kalenderdagen krijg je een bericht of je aanvraag al dan niet wordt aanvaard.

Betwisten van verworpen aanvragen

Als je het niet eens bent met onze beslissing om je aanvraag te verwerpen, kan je dit melden via het klachtenformulier
We bekijken je aanvraag dan opnieuw samen met je argumenten ter verdediging. 
Ben je het ook met het resultaat daarvan niet eens, dan kan je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst welke er op toeziet dat de netbeheerders de wetgeving over de forfaitaire vergoeding correct toepassen.

Betaling van de vergoeding

Wordt je aanvraag aanvaard, dan storten we de verschuldigde vergoeding eveneens binnen de zestig kalenderdagen op je rekening.