Kan ik een digitale meter weigeren?

Nee, je kan de plaatsing van een digitale meter niet weigeren. De digitale meter is verplicht binnen de Europese Unie, en dus ook in Vlaanderen. Daarom plaatst Fluvius sinds 1 juli 2019 alleen nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas.

Heb je zonnepanelen geïnstalleerd voor 2021 en een klassieke elektriciteitsmeter, dan bieden we je de mogelijkheid aan om een digitale meter te laten plaatsen als we in jouw buurt digitale meters plaatsen. Je kan dan ook de retroactieve investeringspremie aanvragen. Wanneer je niet ingaat op dit aanbod, kan je de plaatsing nog uitstellen tot 1 januari 2025.

Heb je een analoge exclusief-nachtmeter? Dan vervangen we die niet door een digitale meter tot 1 januari 2028. Tenzij in de onderstaande gevallen, dan wordt analoge exclusief-nachtmeter wel vervangen door een digitale meter.

Wanneer wordt de analoge meter wel door een digitale meter vervangen?

  • als het technisch niet anders kan (bv. bij spanningswijzigingen, werken in de straat, een defecte meter …)
  • als je je zonnepaneelinstallatie hebt gekeurd vanaf 1 januari 2021
  • bij een uitbreiding van een bestaande zonnepaneelinstallatie gekeurd vanaf 1 oktober 2021
  • ten laatste vijftien jaar na de datum van de indienstname van de zonnepaneelinstallatie
  • als je Prepaid-klant wordt. Dan plaatsen we altijd een digitale meter.

Welke gerechtelijke procedure wordt er gevolgd als je een digitale meter weigert?

Elke inwoner van Vlaanderen krijgt op basis van het Energiedecreet verplicht* een digitale meter voor elektriciteit en aardgas.

Als je de plaatsing van de digitale meters weigert, kunnen we hiertoe een juridische procedure opstarten. In dit kader is het mogelijk dat je kosten aangerekend krijgt. Hieronder vind je meer duiding.

Op elk moment in het hierna beschreven proces kan je ervoor kiezen om onderstaande procedure stop te zetten, en de digitale meters te laten plaatsen. De eventuele bijkomende kosten die hieraan verbonden zijn dienen wel betaald te worden.

1. Laatste kans voor overmaking aan onze juridische dienst

Wanneer we - na je verschillende keren gecontacteerd te hebben voor het plaatsen van de digitale meters - geen toegang kregen tot je woning/gebouw omdat:

  • er geen reactie was op onze communicatie (brief, kaartje in je brievenbus en/of sms, telefonisch contact, bezoek ter plaatse),
  • je jouw afspraak voor de plaatsing van de digitale meters hebt gemist,
  • ons geen toegang werd verleend,

dan ontvang je van ons een aangetekend schrijven waar je de gelegenheid krijgt om een afspraak te maken. Wanneer er nog steeds geen reactie is binnen de 15 werkdagen na de verzenddatum van de aangetekende brief, zijn we genoodzaakt om jouw dossier over te maken aan onze juridische dienst.

2. Ingebrekestelling door juridische dienst Fluvius

Wanneer er geen gevolg wordt gegeven aan het aangetekend schrijven, ontvang je van onze juridische dienst een ingebrekestelling. Hiervoor wordt jou een kost aangerekend van 285,03 euro. Wanneer hier geen reactie op volgt, wordt jouw dossier overgemaakt aan onze advocaat en kan die een gerechtelijke procedure opstarten.

3. Ingebrekestelling door advocaat, aangesteld door Fluvius

Onze advocaat stuurt je nogmaals een ingebrekestelling waarin we toestemming vragen om de digitale meters te laten plaatsen. Hiervoor wordt er opnieuw een kost aangerekend van 307,75 euro bovenop de kost vermeld in de vorige ingebrekestelling t.b.v. 285,03 euro. Vanaf de verzenddatum van dit schrijven heb je 5 werkdagen de tijd om te reageren.

4. Gerechtelijke procedure

Wanneer er geen reactie komt op de ingebrekestelling van onze advocaat, wordt overgegaan tot dagvaarding.

Wanneer je nog steeds de digitale meters weigert, komt de zaak voor de rechtbank. Als de rechter in het voordeel van Fluvius beslist zijn de kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure ten laste van jou. Als je nog steeds weigert om de digitale meter te laten plaatsen zal Fluvius gedwongen worden om, desnoods met een deurwaarder en een slotenmaker, de digitale meter te plaatsen.

*In dit kader wijzen wij op je verplichtingen als distributienetgebruiker overeenkomstig artikel 2.2.70 van het TRDE en artikel 2.2.47 van het TRDG. Daarin is voorzien dat je een permanente toegang dient te verschaffen tot onze installaties, en in ieder geval onmiddellijk op eenvoudig mondeling verzoek. Fluvius heeft namelijk, gelet op art. 4.1.22/2 en verder van het Energiedecreet, de verplichting om een digitale meter te plaatsen. Dit kadert binnen onze opdracht om in te staan voor de veiligheid, uitbouw en onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten. Om de uitdagingen van de toekomst m.b.t. energievoorziening het hoofd te kunnen bieden willen we de werking van onze netten optimaliseren. De digitale meter is hierin een vitale schakel. Zo kunnen we een performant netwerk en een goede dienstverlening blijven garanderen.

Kan ik de digitale meter weigeren omdat ik elektrosensitief ben?

De stralingswaarden van de Vlaamse digitale meters zijn lager dan de Europese en Vlaamse norm (zie het rapport over straling: Elektrische veldmetingen van een digitale elektriciteitsmeter en een digitale gasmeter).

Meer informatie over elektrogevoeligheid is te vinden op de website van het Vlaamse Departement Leefmilieu.

Meer informatie over stralingsonderzoek is beschikbaar op https://researchportal.be/.

Je kan de digitale meter niet weigeren, omdat je elektrosensitief bent. Wil je liever geen straling in je woning, dan kan je kiezen voor een bekabelde digitale meter met een externe antenne.