Privacybeleid

Algemeen

Hieronder kan je een overzicht vinden van antwoorden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fluvius. Heb je nog vragen over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via deze contactmogelijkheden.

De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en wie wordt beschermd door de Privacyverklaring

Fluvius System Operator cv treedt op als werkmaatschappij voor de volgende nutsbedrijven die actief zijn in de distributie van elektriciteit, gas, riolering en kabeltelevisie: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas.  Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle en is ingeschreven in de KBO onder het nummer 0477.445.084.

Voor een omschrijving van de taken en werkingsgebied verwijzen we naar onze webpagina hierover.

Fluvius treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving  en vanuit die hoedanigheid willen we jou via deze Privacyverklaring informeren over de verwerking van je persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is daarom alleen geldig voor de persoonsgegevens die Fluvius als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Het is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van de distributienetgebruikers in relatie tot onze taken en openbare dienstverplichtingen, van de gebruikers van onze diensten en van andere personen in relatie met onze dagelijkse bedrijfsvoering (bvb.  personen die bij Fluvius solliciteren of interesse hebben in carrièremogelijkheden, personen die geen netgebruikers zijn van Fluvius maar meedoen aan een enquête, ex-medewerkers, voor de uitvoering van overeenkomsten met aannemers, leveranciers, enz). Fluvius heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld. Hij is bereikbaar via onderstaande contactmogelijkheden

Concreet kan je in deze Privacyverklaring informatie vinden over de volgende onderwerpen:

Welke persoonsgegevens verwerkt Fluvius?

Fluvius verwerkt persoonsgegevens die zij rechtstreeks verzamelt bij ieder schriftelijk of mondeling contact, persoonsgegevens die we van derden ontvangen en gegevens die in onze systemen worden geregistreerd.

Zo ontvangt Fluvius persoonsgegevens van het Kadaster, energieleveranciers, Telenet,  drinkwatermaatschappijen en andere partijen ofwel in het kader van onze wettelijke verplichtingen ofwel in het kader van de wettelijke verplichtingen van deze partijen of ter uitvoering van een overeenkomst tussen deze partijen en jou als natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die jou als natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken. Als identificeerbaar wordt beschouwd  een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van de verwerkte persoonsgegevens.

Fluvius verwerkt verschillende categorieën van gegevens naargelang het doel van de verwerking:

 • Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je private en publieke IP-adres, cookies, MAC-adres van jouw mobiele toestel;
 • Persoonlijke kenmerken zoals je geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, geslacht;
 • Financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer, gegevens met betrekking tot schulden en uitgaven of met betrekking tot jouw solvabiliteit;
 • Gegevens met betrekking tot de samenstelling van jouw gezin zoals het aantal kinderen ten laste;
 • Jouw rijkregisternummer waarvoor Fluvius een machtiging heeft gekregen van het Sectoraal comité van het Rijkregister;
 • Gegevens met betrekking tot jouw beroep zoals je curriculum vitae;
 • Woningkenmerken zoals de aard van de woning, eigendom of gehuurd, kadastergegevens;
 • Leefgewoonten zoals het communicatiemedium dat jouw voorkeur geniet, dat jij rijdt met een elektrische wagen; gegevens met betrekking tot klachten, incidenten en ongevallen; of jij een verzekering hebt en het polisnummer ervan;
 • Video- en camerabeelden die we verzamelen in onze klantenkantoren;
 • Eventueel bedrijfsgegevens zoals het ondernemingsnummer voor zover dit gegeven een natuurlijke persoon kan identificeren zoals het BTW nummer van een zelfstandige.

Verder houden we gegevens bij eigen aan een bepaalde sector:

 • in het kader van de energiedistributie : het meternummer en de EAN-code, technische gegevens van jouw aansluiting zoals het vermogen ervan, enz.
 • in het kader van databeheer: technische, relationele en meetgegevens met betrekking tot de toegangspunten op het distributienet;
 • in het kader van de kabeldistributie: de EAN-code van de kabelaansluiting;
 • in het kader van onze rioleringsactiviteiten: watermeternummer, technische gegevens van jouw aansluiting.

Wat gaat Fluvius met jouw persoonsgegevens doen?

Fluvius verwerkt persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen, voor de vervulling van taken van algemeen belang, voor de uitvoering van een overeenkomst of met jouw toestemming.

Concreet verwerken we persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden.

 1. Voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang op basis van het Energiedecreet en - besluit, Wet elektriciteit (29 april 1999), Wet aardgas (12 april 1965), het Koninklijk besluit (25 juni 2009). Samengevat hebben deze betrekking op:
  • activiteiten die verband houden met het beheer van het distributienet omvattende het beheer, onderhoud, uitbreiding, herstelling, verbetering, vernieuwing  van het distributienet; het herstellen van onderbrekingen en storingen op het net; het aansluiten, verzegelen, het af- en heraansluiten of het verzwaren van installaties op het net; het verlenen van toegang tot het net; de plaatsing, activering, terbeschikkingstelling, onderhoud van meters;
  • het beheer van het distributienet omvat bovendien het ter beschikking stellen, de plaatsing, de (des)activering, het onderhoud, het herstellen en het actief beheer van digitale, elektronische en analoge meters en tellers;
  • activiteiten die verband houden met de aanleg en uitbating van warmte- en koudenetten;
  • het verstrekken van meetgegevens aan andere partijen van de energiemarkt zoals leveranciers, tussenpersonen, de VREG, afnemers, producenten, transmissienetbeheerders;
  • het actief detecteren en vaststellen van energiefraude en het nemen van maatregelen voor het vermijden ervan;
  • het uitbetalen van schadevergoeding aan distributienetgebruikers bij storingen of laattijdige (her)aansluitingen;
  • het optreden als sociale leverancier en in dit kader de facturatie van het energieverbruik, de plaatsing van budgetmeters of stroombegrenzers;
  • de behandeling van klachten;
  • fungeren als unieke aanspreekpunt voor de eigenaars van zonnepanelen en voor de uitbetaling van groenestroomcertificaten;
  • de uitbetaling van premies ter bevordering van het rationeel energieverbruik en het promoten ervan
  • in het kader van de inning van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit door toegangshouders.
 2. Voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen betreffende activiteiten inzake databeheer op basis van het Energiedecreet en -besluit. Samengevat hebben deze betrekking op:
  • het af- en uitlezen van digitale, elektronische en analoge meters en tellers op de toegangspunten van het distributienet voor de allocatie, reconciliatie en facturatie in het kader van de aankoop en verkoop van elektriciteit en aardgas; het aanbieden van energiediensten door een derde nadat je hiertoe je toestemming hebt gegeven en het netbeheer en operationele veiligheid;
  • het beheren van een toegangsregister;
  • het beheer van de technische, relationele en meetgegevens met betrekking tot de toegangspunten op het distributienet.
 3. Voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen als rioolbeheerder op basis van het Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, Besluit van 8 april 2011 m.b.t. de waterdistributie, de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, Het Algemeen Waterverkoopreglement, de Aanvullende voorwaarden bij het Algemeen Waterverkoopreglement van de exploitanten in wiens naam en voor wiens rekening Fluvius optreedt. Samengevat hebben deze betrekking op:
  • activiteiten die verband houden met het beheer, onderhoud, uitbreiding, herstelling van het rioleringsnet;
  • het plaatsen, wijzigen, versterken, verplaatsen, in en uit dienst stellen, onderhouden van huisaansluitingen op het rioleringsnet.
 4. Fluvius verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming: voor de uitbetaling van premies voorzien door gemeenten en provincies bovenop de uitbetaling van REG-premies in het kader waarvan Fluvius met jouw toestemming gegevens uitwisselt met deze lokale besturen, voor het gebruik van cookies op onze website (voor meer info zie cookiebeleid) en om onze nieuwsbrief te ontvangen.
 5. Met jouw toestemming zullen we persoonsgegevens uit de digitale meter (technische, relationele en meetgegevens) bezorgen aan de partijen die je hiervoor aanduidt (zoals een energieleverancier of een aanbieder van energiediensten) na de opening van de S1- en P1-poort van de digitale meter via het portaal mijnverbruik.fluvius.be.
 6. Met je toestemming zullen we meetgegevens ter beschikking stellen aan derden waaraan je een volmacht hebt gegeven.
 7. Fluvius verwerkt jouw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst: bij het aanvragen van een aansluiting op een net; bij de uitvoering van een overeenkomst met onze leveranciers, aannemers, enz.
 8. Fluvius verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dagelijkse bedrijfsvoering die verband houdt met haar wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang: voor het beheren van onze boekhouding, klantenbeheer, beheer van geschillen, leveranciersbeheer, publieke relaties, registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten, beheer van verzekeringen, enz.
 9. Fluvius verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar rekruteringsbeleid. Indien je via de website jobs.fluvius.be je kandidatuur indient voor een vacature bij Fluvius, gaan we jouw gegevens verwerken op jouw verzoek vóór de eventuele sluiting van een arbeidsovereenkomst.  Met je toestemming zullen we je ook nieuwsbrieven versturen over carrièremogelijkheden bij Fluvius en zullen we je gegevens verwerken voor het aanleggen van een werfreserve.
 10. Fluvius biedt op het grondgebied van sommige gemeenten Free WiFi aan waarbij gebruikers kosteloos gebruik kunnen maken van draadloos internet. De nutsbedrijven op wiens grondgebied Free WiFi aangeboden wordt en waarvoor Fluvius optreedt, komen in aanmerking als operator in de zin van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en hebben daarom een dataretentieplicht.
  Dit betekent concreet dat Fluvius de gegevens die worden gegenereerd of verwerkt in het kader van Free WiFi, gedurende één jaar moet bewaren. Op verzoek van verschillende gerechtelijke, politionele en andere autoriteiten is Fluvius verplicht om hen de gegevens ter beschikking te stellen. Teneinde de goede werking van het Free WiFi netwerk te verzekeren zal Fluvius geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens bewaren zoals de gebruiksduur van het Free Wifi-netwerk, de hoeveelheid data die werd gebruikt, enz.
 11. Fluvius beheert in sommige gemeenten in opdracht van Telenet het kabeldistributienet waarop Telenet televisie, internet- en communicatieproducten biedt aan haar klanten. Fluvius zorgt voor de aansluitingen op het net en voor het verhelpen van storingen en in dit kader wisselen wij gegevens uit met Telenet.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van digitale meters

Zoals vermeld hierboven onder 4.B heeft Fluvius wettelijke verplichtingen inzake databeheer zoals onder meer het af- en uitlezen van de meters. De verwerking van je persoonsgegevens op basis van deze wettelijke verplichtingen gebeuren in het kader van de uitrol van de digitale meters in Vlaanderen vanaf 1 juli 2019.

Fluvius zal de persoonsgegevens die ze verkrijgt bij de uitoefening van zijn taken inzake databeheer niet gebruiken om commerciële diensten aan te bieden: dit is een wettelijk verbod.

Je houdt zeggenschap over de persoonsgegevens uit de digitale meter. Dit wil onder andere zeggen dat je bepaalt aan welke derden we deze gegevens ter beschikking stellen. Met je toestemming kan Fluvius je persoonsgegevens uit de digitale meter overmaken aan een andere persoon of aan de partijen van de energiemarkt zoals je energieleverancier of een aanbieder van energiediensten.

Fluvius zal de persoonsgegevens uit de digitale meter ook ter beschikking stellen aan andere partijen zoals overheden, instellingen, rechtspersonen die beschikken over een wettelijke rechtsgrond of die deze informatie nodig hebben om een opdracht van algemeen belang te vervullen. Verder zal Fluvius de persoonsgegevens ook ter beschikking stellen aan andere partijen van de energiemarkt voor het vervullen van hun taken, zoals evenwichtsverantwoordelijken, bevrachters, de transmissienetbeheerder of de vervoeronderneming voor aardgas. Hiervoor beschikt Fluvius over een wettelijke rechtsgrond.

Wanneer we je persoonsgegevens uit de digitale meter overmaken aan deze personen of instellingen, zullen we alleen maar die gegevens overmaken die strikt noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun respectieve taken.

De terbeschikkingstelling van je persoonsgegevens uit de digitale meters aan derden met je toestemming gebeurt via het openen van de S1- en P1-poort van je digitale meter. Deze poorten kan je openen via het online portaal mijnverbruik.fluvius.be.

Welke persoonsgegevens delen we met derden?

Fluvius deelt enkel persoonsgegevens mee in overeenstemming met deze Privacyverklaring zodat de vertrouwelijkheid en kwaliteit van jouw persoonsgegevens op deze wijze gegarandeerd wordt.  Fluvius zal jouw persoonsgegevens nooit verkopen.

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang of die van de derde partijen die de gegevens ontvangen. Fluvius zal altijd controleren of deze partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te maken.

Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:

 • overheidsinstanties zoals het Vlaams Energieagentschap (VEA), de Vlaamse Regulator voor de Distributie van Elektriciteit en Aardgas (VREG), het Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), met de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie), lokale besturen, het Vlaams Gewest, met Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en in dit kader met Lokale Adviescommissies (LAC), met de Ombudsdienst voor Energie; de Vlaamse Ombudsdienst; met de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de belastingen; de Sociale Inspectiedienst; gerechtelijke autoriteiten, met politiediensten op het lokale en federale niveau, de Vlaamse Wooninspectie, de Vlaamse Milieumaatschappij, drinkwatermaatschappijen, Famifed, enz.
 • private partijen zoals deelnemers aan de energiemarkt (energieleveranciers, tussenpersonen de dienstverleners van flexibiliteit…), met Telenet, met schuldbemiddelaars in het kader van de procedure voor de Collectieve Schuldregeling, partijen waaraan je een volmacht hebt gegeven om je meetgegevens te ontvangen.

Met betrekking tot het delen van jouw persoonsgegevens uit de digitale meter met derden, zie de informatie onder punt 5 – Verwerking van persoonsgegevens in het kader van de digitale meter.

Alhoewel verwerkers niet in aanmerking komen als derden willen we je graag informeren dat Fluvius beroep doet op verwerkers waarmee wij persoonsgegevens uitwisselen zoals aannemers, ICT-dienstverleners, communicatiebureau ’s, enz. Hiervoor verzekeren we door middel van verwerkersovereenkomsten dat de verwerkers die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken dat steeds doen met inachtneming van de privacywetgeving en enkel voor de doeleinden die hierboven in punt 4 toegelicht werden. Fluvius zal controleren dat de verwerkers de persoonsgegevens op een veilige, eerlijke, rechtmatige en proportionele manier zullen verwerken.

In het geval dat de verwerkers waarop Fluvius beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken, zal Fluvius overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Indien noodzakelijk voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en steeds met inachtneming van de privacywetgeving, zal Fluvius ook persoonsgegevens delen met partijen zoals advocaten- en incassokantoren, banken, verzekeringsmaatschappijen.

We zullen je voorafgaandelijke toestemming steeds vragen om gegevens over te maken aan derde partijen met uitzondering van de doorgiftes die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, taken van algemeen belang, ter bescherming van jouw vitale belangen,  als je reeds beschikt over informatie in verband met de doorgifte of als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in het kader van een beroepsgeheim.

Welke technieken gebruiken we om de privacy van je persoonsgegevens te beschermen?

Fluvius neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om jouw privacy te beschermen.

We nemen verschillende technische maatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of aanpassing ervan, tegen openbaarmaking en vernietiging ervan alsook tegen verlies en diefstal zoals:  beveiliging met een wachtwoord, encryptie van gegevens, firewalls, antivirus, logging en monitoring van onze systemen, toegangsbeheer, ICT-software up to date houden, waar vereist en mogelijk zullen we de persoonsgegeven anonimiseren, enz.

Fluvius neemt organisatorische maatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens zoals het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming; het in dienst nemen van medewerkers die zorgen voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en informatiesystemen; maatregelen om de fysieke toegang tot onze kantoren te beheren; onze medewerkers hebben enkel toegang tot die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken en worden opgeleid om hun taken steeds met respect voor je privacy uit te voeren; wij implementeren de privacywetgeving in onze bedrijfsprocessen, procedures en werkinstructies.

Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en bijgeschaafd door deze aan interne en externe audits te onderwerpen.

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Fluvius ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van bewaringstermijnen:

 • meetgegevens bewaren we voor een termijn van twintig jaar om te dienen als bewijs in geval van rechtzettingen of betwistingen hierover;
 • gegevens verzameld in het kader van onze dataretentieplicht houden wij bij voor één jaar;
 • omwille van  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen houden we financiële gegevens zeven jaar bij;
 • documenten die verband houden met onze bedrijfsvoering zoals contracten of correspondentie bewaren we tien jaar.
 • gegevens verzameld in het kader van ons rekruteringsbeleid houden we bij gedurende een periode van drie jaar.

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang we ze bewaren.

Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Overeenkomstig de privacywetgeving heb je bepaalde rechten met betrekking de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hieronder kan je alvast een overzicht van deze rechten vinden.

 1. Recht op informatie en van inzage
   

  Je hebt het recht om geïnformeerd te worden of Fluvius jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
  • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
  • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;>
  • de informatie over de bron van de gegevens indien we persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

  Je hebt het recht om een gratis kopie te vragenvan jouw persoonsgegevens in een gangbare vorm. Indien je bijkomende kopieën vraagt kan Fluvius een redelijke vergoeding vragen om de administratieve kosten te dekken.

 2. Recht op rectificatie
   

  Je hebt het recht om aan Fluvius te vragen om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die door Fluvius verwerkt worden te vervolledigen of te corrigeren.

 3. Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
   

  Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen door Fluvius:

  • jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt worden door Fluvius;
  • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Fluvius zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
  • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen andere gronden voor de (verdere) verwerking door Fluvius;
  • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
  • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

  In sommige gevallen zullen we jouw vraag tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat de verwerking van deze persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. We zullen jou daarover verder informeren in ons antwoord op jouw verzoek tot gegevenswissing.

 4. Recht op de beperking van de verwerking
   

  Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

  • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode waarin Fluvius de juistheid van de gegevens zal controleren;
  • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
  • Fluvius heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
  • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.
 5. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
   

  Je hebt het recht om Fluvius te verzoeken je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over de dragen. Je kan ons daarbij vragen om de gegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken tenzij dit technisch niet mogelijk is.

  Dit recht is enkel geldig voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Fluvius op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst en waarbij de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of voor de vervulling van een taak van algemeen belang, geldt dit recht niet.

 6. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
   

  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking gebeurt ter vervulling van een taak van algemeen belang of in het gerechtvaardigd belang van Fluvius.

  Fluvius zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij zij dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden óf wanneer de verwerking van je persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

  Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat gebaseerd is op een verwerking die uitsluitend geautomatiseerd gebeurde, waaronder profilering. Dit recht geldt niet voor de volgende gevallen: wanneer profilering of geautomatiseerde individuele besluitvorming toegestaan is bij een wettelijke bepaling die tevens voorziet in passende maatregelen ter bescherming van jouw rechten en vrijheden; wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst; wanneer dit berust op jouw uitdrukkelijke toestemming.

 7. Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit
   

  Jij hebt het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving.

  De toezichthoudende autoriteit in België is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
  De contactgegevens hiervan zijn:
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  telefoonnummer +32 (0)2 274 48 00
  contact [at] apd-gba [dot] be
  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

  Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
  De Vlaamse Toezichtcommissie wordt ondersteund door de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Ze heeft een onafhankelijk secretariaat onder leiding van de voorzitter van de Toezichtcommissie.
  Contacteer de Vlaamse toezichtscommissie
  Koning Albert II Laan 15
  Brussel 1210 
  België
  telefoonnummer +32 (0)2 553 20 85
  contact [at] toezichtscommissie [dot] be 

Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Je kan met ons contact opnemen voor meer informatie over de Privacyverklaring of in verband met de uitoefening van je rechten via de volgende gegevens:

 • via het contactformulier op onze website;
 • via privacy [at] fluvius [dot] be (e-mail);
 • via een brief gericht aan Fluvius cv, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO), Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle;
 • telefonisch op het nummer 078 35 35 34.

Indien je een van de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, moet je ons een bewijs van identiteit (zoals een kopie van de identiteitskaart) of van een verkregen volmacht bezorgen.

Hoe verzekeren we de naleving van de Privacyverklaring en de samenwerking met de GBA?

We zetten regelmatig audits op om te controleren of we de vereisten opgenomen in deze Privacyverklaring naleven en deze aan te passen waar aangewezen.

Wanneer we formele klachten ontvangen nemen we contact op met die persoon om vervolgacties te bespreken.

We werken samen met de GBA om klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met de betrokkene kunnen oplossen.

Hoe worden wijzigingen aan de huidige Privacyverklaring gedaan?

De Privacyverklaring van Fluvius wordt van tijd tot tijd gewijzigd, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen aan ons takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens.

Alle wijzigingen aan deze Privacyverklaring en de meest recente versie zullen we op onze website publiceren.

Overeenkomsten voor gegevensdeling

Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake privacy dient Fluvius een protocol af te sluiten voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens van en naar een andere publiekrechtelijke instantie. Een protocol is een overeenkomst tussen instanties die persoonsgegevens uitwisselen waarin afspraken worden gemaakt betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op de doeleinden, rechtmatigheid en beveiliging van de persoonsgegevens. Bekijk het overzicht van onze protocollen.

Meer informatie over protocollen vind je op de website van de Vlaamse overheid.