Gebruikersvoorwaarden mijn.fluvius.be

Artikel 1 – Materieel en temporeel toepassingsgebied

Deze Gebruikersvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Fluvius en de Gebruiker wanneer deze laatste toegang wenst te krijgen tot het beveiligde online portaal mijn.fluvius.be.

Voor de toepassing van deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder Gebruiker de meerderjarige natuurlijke persoon die toegang wenst te krijgen tot mijn.fluvius.be al dan niet in eigen naam en voor eigen rekening.

Voor de toepassing van deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder Portaal de website mijn.fluvius.be.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld door Fluvius System Operator CV (hierna: Fluvius), de werkmaatschappij van de netbeheerders Fluvius Antwerpen o.v., Fluvius Limburg o.v., Fluvius West o.v., Gaselwest o.v., Imewo o.v., Intergem o.v., Iveka o.v., Iverlek o.v., PBE o.v. en Sibelgas o.v. (hierna “de Netbeheerders” of ieder individueel ook “de Netbeheerder” genoemd). De Netbeheerders doen beroep op Fluvius voor de exploitatie van het distributienet, de activiteiten inzake databeheer en de uitvoering van openbaredienstverplichtingen. Fluvius handelt met betrekking tot het voorwerp van deze Gebruikersvoorwaarden in naam en voor rekening van de Netbeheerders.

Fluvius is gevestigd te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. Het ondernemingsnummer van Fluvius is 0477.445.084.

De Gebruikersvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, regelen de rechtsverhouding tussen Fluvius en de Gebruiker vanaf de datum dat de Gebruiker een account aanmaakt in het Portaal en dit gedurende de volledige periode dat de account van de Gebruiker actief zal zijn.

Artikel 2 – Portaal mijn.fluvius.be

De Gebruiker heeft toegang tot het Portaal zonder dat evenwel gewaarborgd wordt dat deze toegang ten allen tijde verzekerd is en vrij is van fouten of technische storingen. De toegang tot het Portaal kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden onderbroken, onder meer voor onderhoudsdoeleinden. Voor zover mogelijk zal de Gebruiker op voorhand op de hoogte gebracht worden van eventuele onderbrekingen.

Het Portaal biedt verschillende functionaliteiten aan. Voor een overzicht hiervan alsook meer informatie over iedere functionaliteit kan de Gebruiker terecht op de volgende webpagina: https://www.fluvius.be/nl/veelgestelde-vragen/mijn-fluvius.

Om sommige functionaliteiten van het Portaal te kunnen gebruiken, zoals het openen of sluiten van de gebruikerspoorten van de digitale meter, dient de account van de Gebruiker gekoppeld te worden met een of meerdere EAN-codes die gelinkt zijn aan de toegangspunten van de digitale meters.

Hiervoor dient de Gebruiker een of meerdere EAN-codes in te geven in het Portaal waarna Fluvius zal controleren of de identiteit en het adres van de Gebruiker overeenkomt met de identiteit en het adres van de distributienetgebruiker zoals ingeschreven in het toegangsregister. Als deze gegevens niet overeenkomen zal Fluvius een brief of in voorkomend geval, een e-mail versturen aan de distributienetgebruiker ingeschreven in het toegangsregister opdat deze zou bevestigen dat de Gebruiker gemachtigd is om de functionaliteiten van het Portaal te gebruiken. Nadat Fluvius deze bevestiging vanwege de distributienetgebruiker krijgt, zal Fluvius de nodige machtigingen toewijzen aan de Gebruiker opdat deze de gebruikerspoorten zou kunnen beheren.

Artikel 3 – Registratie- en aanmeldingsprocedure

1. Natuurlijke personen

De toegang van de Gebruiker tot het Portaal zal gebeuren via elektronische weg aan de hand van onderstaande digitale sleutels.

Als de Gebruiker niet gekend is in het Portaal dient hij zich eenmalig te registreren via de digitale sleutels aangeboden door de Federal Authentication Service (FAS). De registratie zal gebeuren via een eenmalige identificatie aan de hand van een digitale sleutel naar keuze: eID of itsme. Hierna zal de Gebruiker een account aanmaken met zijn e-mailadres en moet deze een wachtwoord kiezen.

De identificatie van de Gebruiker via eID of itsme, zal tevens noodzakelijk zijn bij een wijziging van adres of van de naam en voornaam van de Gebruiker.

Na de registratie wordt de Gebruiker verzocht om een account aan te maken. Voor het aanmaken van een account worden de naam, voornaam, rijksregisternummer en adres van de Gebruiker overgenomen van de digitale sleutel gebruikt voor de registratie. Tevens dient de Gebruiker zijn e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer op te geven alsook een wachtwoord te kiezen.

Na het doorlopen van de registratieprocedure kan de Gebruiker zich aanmelden ofwel via het e-mailadres en het wachtwoord opgegeven tijdens de registratieprocedure ofwel via eID of itsme.

2. Organisaties

Gebruikers kunnen zich aanmelden in het Portaal als wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde die optreedt in naam en voor rekening van een organisatie. Onder organisatie dient o.m. te worden verstaan een onderneming al dan niet met rechtspersoonlijkheid, publiekrechtelijke entiteiten, verenigingen van mede-eigenaars, enz.

Om zich aan te melden namens een organisatie dient de Gebruiker geregistreerd te zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als wettelijke vertegenwoordiger of beschikken over de rol ‘beheerder energieportaal mijn.fluvius’ in de toepassing eGOV-rollenbeheer. De Gebruiker met één van deze hoedanigheden kan zich vervolgens aanmelden in het Portaal om de functionaliteiten hiervan te gebruiken namens zijn organisatie. Bij een eerste gebruik van het Portaal namens een organisatie zal de Gebruiker zich moeten registreren via eID of itsme. Tijdens deze registratieprocedure dient de Gebruiker zijn e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer op te geven.

Vervolgens zal de aanmelding van Gebruikers namens een organisatie altijd verlopen via eID of itsme om te verzekeren dat op het moment van de aanmelding de Gebruiker beschikt over de juiste hoedanigheid zoals vermeld hierboven.

Artikel 4 – Bepalingen met betrekking tot de digitale sleutels

4.1 De plichten van de Gebruiker met betrekking tot de digitale sleutels

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beheer van de digitale sleutels gebruikt voor de registratieprocedure, met name aanmelding via eID of itsme overeenkomstig de procedures van de respectievelijke dienstverleners (CSAM of Belgian Mobile ID).

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de keuze van het e-mailadres dat hij gebruikt heeft voor de aanmelding alsook voor de keuze van een veilig wachtwoord.

De Gebruiker erkent dat het e-mailadres aan hem persoonlijk toebehoort en hij verklaart de nodige maatregelen te nemen opdat derden er geen gebruik van zouden kunnen maken.

Het gekozen wachtwoord is strikt persoonlijk en dient veilig bewaard te worden. De Gebruiker verklaart alle nodige maatregelen te nemen om zijn wachtwoord geheim te houden en niet met derden te delen.

Als de Gebruiker kennis heeft genomen van het verlies van zijn e-mailadres, wachtwoord of andere digitale sleutel dat gebruikt wordt voor de registratie of aanmelding tot het Portaal of van elk ongeoorloofd gebruik ervan door derden of zulks ongeoorloofd gebruik vermoedt, dient hij onmiddellijk over te gaan tot het toepassen van de procedure in geval van verlies of wijziging van de digitale sleutel zoals vermeld hieronder.

4.2 Rechten van Fluvius met betrekking tot de digitale sleutels

Fluvius behoudt zich het recht voor om op elk moment de account aangemaakt door de Gebruiker te deactiveren of op te schorten bij vermoedens van foutief of frauduleus gebruik.

4.3 Procedure ingeval van verlies of wijziging van een digitale sleutel

Ingeval van verlies of ongeoorloofd gebruik van de digitale sleutels gebruikt voor de registratie, eID ofitsme, dient de Gebruiker de procedures voorgeschreven door de respectievelijke dienstverleners toe te passen (CSAM of Belgian Mobile ID).

Ingeval van verlies of ongeoorloofd gebruik van het e-mailadres of het wachtwoord gebruikt voor de aanmelding, kan de Gebruiker zijn wachtwoord opnieuw instellen via het Portaal. Inden de Gebruiker geen toegang meer heeft tot zijn e-mail ingeval van verlies of ongeoorloofd gebruik, dient de Gebruiker onmiddellijk contact op te nemen met Fluvius voor de blokkering van de account. Hiervoor kan de Gebruiker Fluvius telefonisch contacteren via het nummer 078 35 35 34.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het nemen van de nodige beveiligingsmaatregelen van zijn account alsook de vertrouwelijkheid ervan. De Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor alle handelingen die hijzelf stelt via het Portaal alsook voor de handelingen van derden die al dan niet onrechtmatig toegang kregen tot de account van de Gebruiker. De Gebruiker is aansprakelijk ten opzichte van Fluvius voor de schade die voortvloeit uit een miskenning van deze Gebruikersvoorwaarden of het misbruik van de account van de Gebruiker.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 4.1.11/6 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 of artikel 82 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de vergoeding van de Gebruiker als gevolg van een inbreuk door Fluvius in verband met de persoonsgegevens die ze verwerkt, is Fluvius ten opzichte van de Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor de lichamelijke en rechtstreekse materiele schade die veroorzaakt wordt door een aantoonbare fout in hoofde van Fluvius.

Onverminderd het voorgaande is Fluvius niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, te wijten aan de niet-naleving van de verantwoordelijkheden van de Gebruiker krachtens deze Gebruikersvoorwaarden inzake de beveiliging en vertrouwelijkheid van de account.

Artikel 6 – Alternatieve geschillenregeling

Indien de Gebruiker een klacht heeft met betrekking tot het gebruik van het Portaal kan hij een klacht indienen bij Fluvius op verschillende manieren:

Fluvius tracht naar best vermogen om de klacht af te handelen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst ervan.

Het resultaat van het onderzoek naar de klacht en de eventuele opvolgende acties worden in de mate van het mogelijke meegedeeld op dezelfde wijze als deze waarop de klacht ons bereikt heeft (telefonisch, mail, brief…).

Als de Gebruiker niet tevreden is over de behandeling van de klacht door Fluvius kan de Gebruiker zijn klacht verder laten behandelen door de klachtencommissie Fluvius. Deze laatstgenoemde dienst zal de klacht in alle objectiviteit opnieuw onderzoeken binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst ervan door de klachtencommissie.

Artikel 7 – Publicatie, inwerkingtreding en wijziging van de Gebruikersvoorwaarden

De Gebruikersvoorwaarden alsook wijzigingen ervan zullen gepubliceerd worden in het Portaal en treden in werking op de dag van hun publicatie in het Portaal.

Artikel 8 – Geen afstand

Indien een partij enig recht of verhaalmogelijkheid uit deze Gebruikersvoorwaarden voorlopig niet of slechts gedeeltelijk of laattijdig uitoefent, verhindert dit hem niet dit recht of deze verhaalmogelijkheid op een later tijdstip uit te oefenen. Bovendien sluiten de rechten en verhaalmogelijkheden voorzien in deze Gebruikersvoorwaarden de door de wetgeving voorziene rechten en verhaalmogelijkheden niet uit.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de verhouding tussen Fluvius, de Netbeheerders en de Gebruikers.

Onverminderd de bepalingen van artikel 7, zullen alle geschillen betreffende de toepassing van deze Gebruikersvoorwaarden die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verweerder.