Groenestroomcertificaten (GSC)

Wat zijn groenestroomcertificaten?

Groenestroomcertificaten zijn virtuele certificaten die worden opgeslagen in een online databank. Voor elke hoeveelheid energie die je opwekt met je zonnepanelen, ontvang je een groenestroomcertificaat van een bepaalde waarde in euro's. De hoogte van dit bedrag hangt af van het jaar waarin je je zonnepaneleninstallatie in gebruik nam en van het AC-vermogen, oftewel het vermogen van je omvormer(s).

Wie heeft er recht op?

De Vlaamse regering heeft beslist dat installaties tot en met 10 kVA die na 13 juni 2015 in dienst werden genomen, geen recht meer hebben op groenestroomcertificaten. Voor installaties met een vermogen groter dan 10 kVA werd de certificatensteun stopgezet voor installaties die in dienst genomen zijn na 16 juli 2021. 
Bij installaties die nog recht hebben op certificaten, wordt de opbrengst op twee manieren berekend:

Je hebt je zonnepanelen geplaatst vóór 1 januari 2013

Dan neemt de steun jaar na jaar geleidelijk af. Het bedrag per certificaat is afhankelijk van:

  • het maximale AC-vermogen van de omvormer(s)
  • de datum van indienstname van de zonnepanelen. Deze datum kan ten vroegste gelijk zijn aan de datum van de AREI-keuring.
  • De datum van indienstname bepaalt naast het bedrag ook de start van de periode van 10, 15 of 20 jaar waarin je recht op groenestroomcertificaten blijft gelden.

Je hebt je zonnepanelen geplaatst tussen 1 januari 2013 en 14 juni 2015

Plaatste je zonnepanelen in deze periode, dan is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat, afhankelijk van een zogenaamde ‘bandingfactor’. Dat is een vrij ingewikkelde berekening op basis van investeringskosten, afschrijfperiode, elektriciteitsprijs, rendement, …

Een bandingfactor is eigenlijk een coëfficiënt die jaarlijks geactualiseerd wordt in functie van het gegarandeerde rendement (5%). Via dat systeem is de certificaatwaarde altijd dezelfde (93 EUR), maar varieert het aantal te produceren kWh per groenestroomcertificaat (GSC). De exacte bandingfactor per jaar en de berekening ervan vind je op de site van de Vlaamse overheid.

Let op bij verhuis
De groenestroomcertificaten zijn gekoppeld aan de installatie zelf. Als je de installatie verplaatst, gaan de groenestroomcertificaten gewoon mee. De teller loopt op je nieuwe adres verder waar hij was gestopt.
Het is echter belangrijk om de volledige installatie, inclusief zonnepanelen, omvormers en groenestroommeter, naar je nieuwe adres te verplaatsen. Als je een deel achterlaat, verlies je het recht op groenestroomcertificaten. Bovendien moet de installatie op het nieuwe adres opnieuw worden gekeurd volgens het AREI. Je kan de verhuizing melden via Mijn Fluvius.

Meer informatie over groenestroomcertificaten en verhuizen

Hoe worden ze uitbetaald?

Dat is op basis van de meterstanden die worden geregistreerd op je groenestroomteller (ook bekend als productieteller). Die meet de opgewekte productie en is niet hetzelfde als de meterstand van de omvormer.

Nadat je de meterstand op je groenestroomteller hebt geregistreerd, voert Fluvius een controle uit om te verifiëren of de opgegeven meterstand correct en realistisch is. Deze controle is een belangrijk onderdeel van het proces om ervoor te zorgen dat de geproduceerde hoeveelheid elektriciteit accuraat wordt geregistreerd en dat de juiste hoeveelheid groenestroomcertificaten wordt toegekend aan de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie.

Door deze controles kan Fluvius ook eventuele onregelmatigheden of fouten opsporen die zich kunnen voordoen tijdens het registratieproces, zoals onjuiste meterstanden of andere problemen met de meetapparatuur. Dit draagt bij aan de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het hele systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten en de rapportage van de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Na goedkeuring van de meterstand verstrekt Fluvius de nodige informatie aan VEKA en VREG, die vervolgens de certificaten zullen berekenen en aanmaken. Zodra Fluvius de certificaten ontvangt van deze partijen, worden ze verwerkt en uitbetaald. Je kunt binnen maximaal zes weken na registratie van de meterstand de uitbetaling van de groenestroomcertificaten verwachten.

Voor btw-plichtige klanten worden de certificaten uitbetaald via een bestelbon en factuur aan Fluvius. Voor niet-btw-plichtige klanten wordt het bedrag gestort op het opgegeven rekeningnummer.

Na het verlopen van de steunperiode van jouw groenestroomcertificaten, kan je een laatste meterstand doorgeven via Mijn Fluvius. De exacte duurtijd van jouw groenestroomcertificaten vind je op de website van de Vlaamse Overheid.