Garanties van oorsprong

Wat zijn garanties van oorsprong (GO)?

Een garantie van oorsprong (GO) is een bewijsstuk waarmee je de herkomst van energie kan aantonen. Een GO toont aan dat je 1 MWh (1.000 kWh) energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) hebt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie, biomassa, … of uit een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling.

Uitgebreide informatie over GO’s vind je op: de website van de VREG.

Wat is het nut van GO?

Energieleveranciers die aan hun klanten groene stroom willen verkopen, moeten dit kunnen staven via het inleveren van GO’s. Die GO’s kunnen ze verkrijgen via eigen productie uit hernieuwbare bronnen. Als de leverancier zelf geen of onvoldoende elektriciteit uit hernieuwbare bronnen produceert, kan hij ook GO’s aankopen. Die kunnen uit België komen, maar onder voorwaarden ook uit andere Europese landen geïmporteerd worden.

De VREG kent GO’s toe aan de hernieuwbare energieproducenten op basis van de berekening van de productieregistrator. De productieregistrator ontvangt de meetgegevens van de productie-installatie en berekent hoeveel GO’s er toegekend moeten worden door de VREG. Fluvius is de productieregistrator voor elektriciteit uit zonnepanelen. De producenten kunnen deze GO’s via het VREG-platform verhandelen. Meer over het verhandelen van GO’s vind je terug op de website van de VREG.

Voor elektriciteit geeft enkel de energie die op een elektriciteitsnet is geïnjecteerd recht op ‘bruikbare GO’s’ die verhandelbaar zijn. Energie die niet geïnjecteerd wordt, kan wel recht geven op ‘ter plaatse verbruikte GO’s’ maar deze zijn niet verhandelbaar.

De waarde van GO’s is erg afhankelijk van de marktvraag. In vergelijking met de certificatensteun is ze echter zeer laag. Meer hierover vind je op de website van de VREG (klik op de tegel ‘Steuncertificaten en garanties van oorsprong’).

De rol van Fluvius bij GO van zonne-energie

Bij zonnepaneleninstallaties met een maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) van meer dan 10 kVA meet Fluvius zelf de hoeveelheid geïnjecteerde energie. Deze gemeten elektriciteitsvolumes maken we maandelijks over aan de VREG, die vervolgens op basis hiervan de nodige GO’s aanmaakt.

Er is geen specifieke aanvraagprocedure voor het verkrijgen van GO’s uit zonne-energie. Na de aanmelding van de zonnepaneleninstallatie of na het doorlopen van de verplichte standaardprocedure voor de plaatsing van een zonnepaneleninstallatie groter dan 25 kVA*, zal Fluvius automatisch maandelijks de nodige meetgegevens aan de VREG bezorgen.

Dit doen we ook voor groenestroomcertificaten (GSC), wanneer een installatie daar recht op heeft. De VREG houdt de aangemaakte GO’s voor je bij in het 'VREG-platform'. Als je jouw GO’s wilt verhandelen, moet je jezelf wel nog registreren op het handelsplatform van de VREG. Al de info hiervoor vind je op: https://www.vreg.be/nl/handleiding-vreg-platform.

Er is geen minimumprijs is vastgelegd. Voor GO’s moet je dus zelf een koper zoeken en daarmee een prijs overeenkomen. Potentiële kopers zijn te vinden via de Vlaamse Energieregulator.

Wanneer je voor jouw zonnepaneleninstallatie ook GSC ontvangt en je bij de aanmelding van jouw installatie bij Fluvius ervoor koos om deze GSC automatisch aan Fluvius te verkopen, kan je niet inloggen op het VREG-platform. Wil je toch jouw GO’s verhandelen via het VREG-platform, dan moet je jouw klantbeheerder contacteren met de vraag om de automatische verkoop van GSC af te zetten op het moment dat de GO’s wil verhandelen! Je kan hiervoor ook altijd contact opnemen met onze klantendienst.

Voor installaties met een vergunningplicht (bij een PV-installatie bijna nooit van toepassing) kan het nuttig zijn om een aanvraag voor toekenning van GSC’s en GO’s eerst met de netbeheerder te bespreken voordat je de installatie plaatst en in dienst neemt.

*De standaard procedure bij plaatsing van PV-installatie groter van 25 kVA is:

  • Aanvraag netstudie en netaansluiting bij Fluvius;
  • Bouwen van de installatie na goedkeuring aansluitingsaanvraag;
  • Keuring van de installatie;
  • Plaatsing groenestroommeter (optioneel) en eventuele aanpassing van de hoofdmeter door Fluvius;
  • • Oplevering van jouw zonnepaneleninstallatie bij Fluvius.