Eigen zuiveringsinstallatie plaatsen (IBA)

Een IBA is een minizuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen.

Fluvius plaatst je IBA

Fluvius zorgt voor de aankoop, plaatsing, controle en het onderhoud van je IBA in alle gemeenten waar Fluvius het rioleringsnet beheert.

Kostprijs

De aansluitkost is hetzelfde als bij een rioleringsaansluiting. Daarnaast betaal je ook de saneringsbijdrage per verbruikte m³ water en het elektriciteitsverbruik van de IBA.

Verplicht een IBA plaatsen

Je bouwt of verbouwt in een zone waarbij in je bouwvergunning is opgenomen dat je een IBA moet plaatsen? Doe dan een aanvraag in Mijn Fluvius.

Bestaande woning en een IBA nodig?

Fluvius contacteert bewoners van bestaande woningen die nooit op de riolering kunnen aansluiten.

Planning

De planning voor de aanleg van deze IBA’s is opgenomen in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) die de Vlaamse Milieu Maatschappij opstelt.

Mijn woning ook?

 • Enkel gebouwen (hoofdverblijfplaatsen) met huishoudelijk afvalwater komen in aanmerking.
 • Voor gebouwen met gemengd verbruik, zoals landbouwbedrijven, dagverblijven, restaurants en kleine industriële bedrijven komt enkel de behandeling van huishoudelijk afvalwater in aanmerking. Want een IBA werkt alleen als er voldoende debiet is.
 • Woningen die niet permanent bewoond worden (bijvoorbeeld weekendverblijven) hebben mogelijk een te laag debiet om een goede werking te garanderen.
 • Vergunde weekendverblijven kunnen wel beroep doen op Fluvius om een IBA te plaatsen, maar dan rekent Fluvius de werkelijke kostprijs aan. Door in te stappen in het IBA-project van Fluvius aan kostprijs bespaar je toch verschillende duizenden euro’s.
 • Niet-vergunde woningen komen niet in aanmerking voor de plaatsing van een IBA door Fluvius.

Neemt Fluvius mijn IBA over?

Woon je in gebied waar zeker geen riolering komt, maar je hebt zelf al een IBA aangelegd? Dan kan je het onderhoud en het beheer van de IBA overdragen aan Fluvius. De IBA zelf neemt Fluvius niet over.

Voorwaarden

 • Als je het onderhoud en beheer wil overdragen aan Fluvius moet je IBA voldoen aan de kwaliteitsvereisten van Fluvius. Het moet een Benor goedgekeurd type zijn of moet minstens zo goed functioneren.
 • Je betaalt dezelfde saneringsbijdrage per verbruikte m³ water als de burgers waar een nieuwe IBA geplaatst werd.
 • Fluvius neemt het beheer van je IBA niet over als je woning in een groen cluster van het zoneringsplan ligt. Je woning wordt immers op termijn aangesloten op riolering. Geniet je nu van een vrijstelling op de saneringsbijdragen door de IBA? Dan kan je deze niet meer hernieuwen na aanleg van de riolering in je straat.

Praktische afspraken bij plaatsen IBA

 • De locatie van de IBA moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor onze medewerkers.
 • Je moet al het huishoudelijk afvalwater verzamelen in een voldoende grote voorbezinktank of septische put (750 liter inhoud per inwoner).
 • Je moet het regenwater afkoppelen van het afvalwater.
 • Je moet zelf de toevoer- en afvoerleidingen aanleggen tot aan de IBA.
 • Je hebt een elektriciteitsvoorziening tot aan de plaats van de IBA.
 • Om de afspraken sluitend te maken, moet de aanvrager een overeenkomst afsluiten met Fluvius.

Je kan ook zelf zorgen voor de aankoop en plaatsing van je IBA. Je kan dan vrijgesteld worden van de betaling van de saneringsbijdrage op je drinkwaterfactuur als je voldoet aan de voorwaarden opgelegd in het zoneringsplan (geoloket zoneringsplannen).