Definitieve rioleringsaansluiting aanvragen

Wil je een definitieve rioleringsaansluiting laten plaatsen? Vraag dit aan via Mijn Fluvius.

Wil je je pand op het rioleringsnet aansluiten, vraag dit dan aan via Mijn Fluvius. Dan krijg je een EAN-code toegewezen voor je riolering. Dat heb je nodig voor de latere keuring.

We maken echter wel onderscheid tussen twee verschillende situatie:

 1. Voor nog niet ontsloten percelen (eerste keer bebouwd of nog geen aansluiting aanwezig):

  Start jouw aanvraag op via Mijn Fluvius. Daarna wordt de aansluitbaarheidsstudie opgestart. Pas bij effectieve uitvoering van de aansluiting kan er uitsluitsel worden gegeven over de plaats en de diepte van je aansluiting. We streven altijd naar een aansluitdiepte van ongeveer 80 cm, maar dat kunnen we omwille van het terrein niet altijd garanderen.

  We rekenen daarbij het gebruikelijke aansluittarief aan, ook wanneer er aan het perceel al een wachtaansluiting aanwezig is in het kader van een verkavelingsproject.
   
 2. Voor ontsloten percelen (eerder bebouwd mét rioolaansluiting):

  Bevond er zich op je perceel vroeger een gebouw met een rioolaansluiting, dan mag je hierop zelf aansluiten. Voorzie daarvoor ter hoogte van de bestaande aansluiting aan de rooilijn en op je eigen domein aparte controleputjes op zowel de afvoer voor hemelwater als voor afvalwater, mochten die nog niet aanwezig zijn.

  Hoewel je in deze situatie wel een aansluitingsaanvraag moet indienen, rekenen we hiervoor geen aansluittarief aan, tenzij de controleputjes niet op het privédomein kunnen worden geplaatst. In dat geval moet de installateur door je gevel naar buiten komen met afvoerbuizen voor zowel hemel- als afvalwater. In zulke gevallen hanteren we het gewone aansluittarief.

Wat is een standaardaansluiting riolering?

De standaardaansluiting voor een doorsnee gezin ligt maximaal 80 cm diep en heeft voor de een diameter van 125 mm voor de afvoer van afvalwater en 160 mm voor regenwater.

Indien een grotere diameter of een diepere aansluiting mits motivering toch toegestaan wordt, dan bekijkt Fluvius de mogelijkheden en maakt een aangepaste offerte op. Doe je aanvraag in elk geval vóór je de riolering op privédomein aanlegt.

Aangepaste rioleringsaansluiting aanvragen

Wil je een rioleringsaansluiting met een grotere diameter aanvragen? Of een rioleringsaansluiting dieper onder de grond laten leggen? Vraag dit dan aan via Mijn Fluvius. Let op: doe dit voordat de riolering op je privédomein wordt aangelegd.

Zo vraag je een aangepaste rioleringsaansluiting aan

 1. Vraag de aangepaste aansluiting aan via de knop.
 2. Voer je adres in en kies voor ‘Riolering’ en ‘Nieuwe aansluiting’
 3. Geef aan dat er geen rioleringsaansluiting aanwezig is op het perceel.
 4. Geef aan dat je geen standaardaansluiting wil.
 5. Bepaal de diameter voor de afvoerbuizen van regenwater en afvalwater.
 6. Bepaal hoe diep de aansluiting geplaatst moet worden. 
 7. Wij onderzoeken of we je aanvraag kunnen goedkeuren.
 8. Hierna bekijken wij de mogelijkheden en ontvang je een offerte. 
   

Een diepe aansluiting op de riolering

Een diepe aansluiting is in de overgrote meerderheid van de gevallen technisch niet mogelijk. Dergelijke aansluitingen zullen zonder afdoende beveiliging nooit worden toegestaan door de netbeheerder.

Als een aansluiting voor afvalwater zich te diep onder het straatniveau bevindt, is het risico op terugslag (wateroverlast) vanuit het openbare stelsel immers te groot. Ook een terugslagklep is hiervoor geen afdoende oplossing. Het afvalwater moet daarom altijd verpompt worden.

Bij hemelwater zou zo’n risicoaansluiting inhouden dat het rooster onderaan de kelderdeur of -inrit rechtstreeks aansluit op het openbaar aansluitputje. Oordeelt de netbeheerder daarbij dat die rechtstreekse kelderaansluiting een te groot risico inhoudt op wateroverlast bij de klant, dan kan hij eisen dat de klant zijn kelder aansluit via een pomp. Blijkt het risico op wateroverlast echter aanvaardbaar, dan mag de klant zijn kelder via een terugslagklep aansluiten.

De klant moet die beveiliging dan degelijk onderhouden. Schade aan de rioleringsinfrastructuur of aan eigendom van derden, die het gevolg is van de kelderaansluiting of het slecht onderhouden van de beveiliging, is in alle omstandigheden voor rekening van de klant. De netbeheerder kan daarvoor een schriftelijke verklaring van de klant eisen, vooraleer de kelderaansluiting te realiseren.

Klanten moeten een gescheiden stelsel voorzien waarbij alle regenwater van daken en verhardingen rond de gebouwen volledig hydraulisch gescheiden is van de kelderaansluiting. Dat betekent dat de overloop van de hemelwaterput/infiltratievoorziening en/of de leegloop van de buffervoorziening rechtstreeks op -80 cm onder straatniveau aansluit en niet verpompt mag worden.

Aansluitbaarheid

Ligt er riolering in je straat, dan ben je wettelijk verplicht hierop aan te sluiten. Enkel wanneer je hiervoor het terrein van derden moet doorkruisen en daarvoor geen toelating krijgt, of als je woning op meer dan 250 meter van de riolering gelegen is, is een uitzondering voorzien. Dien ook in dit geval een aansluitingsaanvraag in bij Fluvius, zodat wij kunnen onderzoeken wat voor jou de beste oplossing is.

Om na te gaan of er al riolering in je straat ligt of nog komt, kun je de cluster (zone of gebied) van jouw gebouw raadplegen op de zoneringsplannen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Die geven voor elke woning weer welke maatregelen je moet treffen. Jouw gebouw kan gelegen zijn in één van deze vier zones:

 1. Centraal gebied: Er is geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
 2. Collectief geoptimaliseerd buitengebied: Er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering.
 3. Collectief te optimaliseren buitengebied: Er is riolering gepland of aanwezig, maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
 4. Individueel te optimaliseren buitengebied: Er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd worden met een IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Mocht jouw gebouw nog niet zijn opgenomen in het zoneringsplan, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor het individueel te optimaliseren buitengebied, tenzij rechtstreekse aansluiting op een bestaande riolering mogelijk is.

In iedere zone gelden bepaalde voorwaarden om je afvalwater te lozen.

Centraal gebied en collectief geoptimaliseerd buitengebiedCollectief te optimaliseren buitengebiedIndividueel te optimaliseren buitengebied
Aansluiting op rioolVerplichtVerplicht zodra er riolering ligtNiet mogelijk
Septische putNiet verplicht, tenzij je stad, gemeente of rioolbeheerder dit nodig vindt. In dat geval ben je verplicht om een septische put te plaatsen die enkel zwart/fecaal afvalwater opvangt (minimaal 2000 l).Verplicht in afwachting van een aansluiting op het riool. In dat geval ben je verplicht om een septische put te plaatsen die zowel zwart als grijs afvalwater opvangt (minimaal 3000 l).Verplicht in afwachting van een IBA. Nadien eventueel behouden als voorbehandeling. In dit geval ben je verplicht om een septische put te plaatsen die zowel zwart als grijs afvalwater opvangt (minimaal 3000 l).
IBANiet toegelatenToegelaten in afwachting van een aansluiting op het riool.Verplicht

Doe in elk geval een aanvraag, ongeacht je de zone waarin jouw gebouw is opgedeeld. Je krijgt meer info in je persoonlijke stappenplan. Kijk ook altijd je bouwvergunning na.

Wanneer is een keuring van je riolering verplicht

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privériolering voor woningen en gebouwen verplicht.

Bij een nieuwe aansluiting op de riolering of na afloop van het rioleringsproject in je straat, moet ook de afkoppeling van hemelwater op je privéterrein uitgevoerd zijn. De nieuwe situatie dien je te laten keuren.

Lees meer over de keuring van je riolering.

Ben je verplicht hemelwater af te koppelen met een gescheiden rioleringsstelsel?

De Vlaamse milieuwetgeving verplicht je inderdaad om je hemelwater af te koppelen, wanneer in je straat gescheiden riolering aanwezig is. Wie de wet niet naleeft, krijgt een proces-verbaal en wordt doorverwezen naar het parket. Maar zover hoeft het helemaal niet te komen. De afkoppelingsadviseur van het rioleringsproject in jouw straat zoekt samen met jou naar de beste en goedkoopste oplossing.

Lees hier meer over de verplichte afscheiding van afvalwater en regenwater.
 

Welke info houd je het best bij de hand om je aanvraag te starten?

Informatie standaardaansluiting

 • De afstand van de rechterperceelsgrens tot aansluitputjes zoals op deze tekening. Dit kan je meten op je bouwplan.
De afstand van de rechterperceelsgrens tot aan de putjes

 

 • Aangeven waarvoor putje 1 gebruikt zal worden: regenwater of afvalwater.
Geef aan waarvoor putje 1 gebruikt wordt: regenwater of afvalwater.

Informatie afwijkende aansluiting

 • De diameter van de afvoerbuizen van regen- en afvalwater.
 • Hoe diep de aansluiting komt te liggen. 

Bijlagen in het geval van groepsbouw (zoals appartementen)

 • Het bouwplan met daarin het funderings- en rioleringsplan.