Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Forfaitaire vergoeding

Recht op een vergoeding?

Als gebruiker van het elektriciteits- of aardgasnet kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding, zoals geregeld door het Vlaams Energiedecreet.
Je hebt er recht op wanneer:

  • je aansluiting op het elektriciteits- of aardgasnet niet gerealiseerd werd binnen de termijnen die in het technisch reglement zijn vastgelegd;
  • je aansluiting op het elektriciteit- of aardgasnet na een onterechte buitendienststelling niet binnen de 24 uur opnieuw in dienst werd gesteld;
  • je gedurende meer dan vier uur geen elektriciteit kon gebruiken door een niet-geplande onderbreking met technische oorzaak. (vergoeding stroomonderbreking)
  • je een decentrale productie-eenheid hebt, aangesloten op het laagspanningsnet, waarvan de omvormer soms uitvalt. De omvormer valt niet uit door een fout van de binneninstallatie en wij konden het probleem van de uitvallende omvormer niet oplossen binnen de 90 dagen (in 2022) of binnen de 30 dagen (vanaf 2023) na melding van de storing.
    Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, kan je een compensatie aanvragen.

Hoe een vergoeding aanvragen?

Dat kan

Vanaf de datum van de laattijdige (her)aansluiting of de niet-geplande langdurige stroomonderbreking heb je 30 kalenderdagen de tijd om je aanvraag in te dienen.

Geen recht op een vergoeding?

Als de te late (her)aansluiting niet de fout is van Fluvius of als er sprake is van overmacht of een noodsituatie, bijvoorbeeld:

  • wanneer er zich in BelgiĆ« een elektriciteitstekort voordoet en de federale Minister bevoegd voor energie en/of economie beslist tot een afschakeling.
  • wanneer er een verbod is om werken op het openbaar domein uit te voeren, bijvoorbeeld om nachtlawaai te vermijden, waardoor de vlotte herstelling van de stroomtoevoer verhinderd wordt.

In geval van betwisting is het de rechter die autonoom oordeelt of er al dan niet sprake is van overmacht.
Voor klanten die rechtstreeks aangesloten zijn op het hoogspanningsnet of het middendruk-aardgasnet van Fluvius gelden enkel de bepalingen in het contract.

Aanvaarding van de aanvraag

Binnen de zestig kalenderdagen krijg je een bericht of je aanvraag al dan niet wordt aanvaard.

Betwisten van verworpen aanvragen

Als je het niet eens bent met onze beslissing om je aanvraag te verwerpen, kan je dit melden via het klachtenformulier.
We bekijken je aanvraag dan opnieuw samen met je argumenten ter verdediging.
Ben je het ook met het resultaat daarvan niet eens, dan kan je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst welke er op toeziet dat de netbeheerders de wetgeving over de forfaitaire vergoeding correct toepassen.

Betaling van de vergoeding

Wordt je aanvraag aanvaard, dan storten we de verschuldigde vergoeding eveneens binnen de zestig kalenderdagen op je rekening.