Contracten, reglementen en tarieven aardgas

Contracten & reglementen

Er zijn verschillende soorten contracten en reglementen:

Leveringscontract

Met een leverancier naar keuze sluit je een leveringscontract. Voor elektriciteit en/of voor aardgas. Dat is een overeenkomst die de verkoop van de energie beschrijft. Het bepaalt de energieprijs en de gewenste diensten. Check wie de meest interessante leverancier voor jou is via vtest.vreg.be.

Aansluitingsreglement

Voor aansluitingen aardgas op lage druk of middendruk (aansluitingscapaciteit < 300 m³(n)/h) is het aansluitingsreglement van de distributienetbeheerder van toepassing. Dat regelt de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en jou, als distributienetgebruiker.

Aansluitingscontract

Voor aansluitingen aardgas op middendruk (aansluitingscapaciteit >= 300 m³(n)/h) wordt tussen de distributienetbeheerder en jou een aansluitingscontract gesloten. Dit document bepaalt wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen.

DOCX Document | 175.29 KB

Algemene aansluitingsvoorwaarden

De algemene aansluitingsvoorwaarden regelen de verhouding tussen de netgebruiker en de distributienetbeheerder, in de periode tussen offertering en realisatie van de aansluiting. Deze voorwaarden worden bij de offerte voor realisatie of wijziging aansluiting en de daaraan verbonden ontwerpen, studies en andere diensten, gevoegd. Na indienstneming van de aansluiting zijn het aansluitingsreglement of aansluitingscontract van toepassing.

Projectreglement (verkavelingen en bouwprojecten)

Attest btw-reductie in de bouw (voor woningen ouder dan 10 jaar)

Heb je recht op een btw-reductie in de bouw voor woningen ouder dan 10 jaar? Klik dan op onderstaande link, vul het document in en hou het bij de hand voor je verdere aanvraag via onze tool. 

PDF Document | 70.17 KB

Tarieven

Het is de overheidsinstantie VREG, de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas, die deze tarieven goedkeurt. De VREG heeft ook de bevoegdheid om voorlopige tarieven vast te stellen. De tarieven zijn van toepassing voor een bepaalde termijn.

Aansluittarieven

PDF Document | 692.99 KB

Distributietarieven

Bereken zelf je distributiekost

Simuleer de kosten voor het gebruik van het distributienet en het transportnet. De tarieven waarop de simulatie zich baseert, vind je op de Fluvius website en zijn door de regulator goedgekeurd. In deze simulatie werd geen rekening houden met de mogelijke gratis kwh.

Sociale tarieven

Fraude en zegelbreuk

Aardgasverbruik (sociale leverancier)

Kost aansluiting: extra informatie

De distributienetbeheerder wijst erop dat de tarifaire voorwaarden zoals die hier worden gepubliceerd, enkel worden meegedeeld ten voorlopige titel en om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De publicatie van de voorwaarden, noch de inhoud of de toepassing ervan door de distributienetbeheerder, betekenen dat de distributienetbeheerder instemt met en/of afziet van haar rechten met betrekking tot de tarifaire beslissingen van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Nieuwe belastingen of heffingen van welke aard ook, verhogingen van bestaande belastingen en retributies, opgelegd door een bevoegde publieke instantie en betrekking hebbend op (het gebruik van) de installaties die dienen voor het vervoer, de transformatie binnen het distributienet, de distributie, het meten en/of het gebruik van elektrische energie of aardgas (niet-limitatief) zullen in de tarieven worden opgenomen of worden doorgerekend in afwachting van de opname in het tarief, of zullen als apart tarief aan de distributienetgebruiker worden aangerekend.