Veelgestelde vragen over het capaciteitstarief en een grootverbruiksmeting

We hebben de meest gestelde vragen over het capaciteitstarief verzameld.

Toegangsvermogen

Wat is het nieuwe capaciteitstarief voor klanten buiten de laagspanningsgroep?

We blijven de distributienetkosten berekenen op basis van piekvermogen, maar vanaf 1 januari 2023 bepalen we de helft van dit bedrag op basis van het toegangsvermogen. Dit nieuwe tariefelement, uitgedrukt in kilowatt (kW), is een eigen inschatting van je toekomstige maandelijkse piekvermogen. We vragen je dit toegangsvermogen zelf vooraf in te schatten en door te geven via Mijn Fluvius. De andere helft is gebaseerd op het daadwerkelijk verbruikte piekvermogen van de afgelopen maand. 
Dit nieuwe systeem is te vergelijken met een gsm-abonnement: je betaalt voor een bepaald verbruik en het kost extra wanneer je dit verbruik overschrijdt. Momenteel berekenen we je piekvermogen nog volledig achteraf, op basis van je reële piekverbruik op jaarbasis.

Waarom wordt dit nieuwe capaciteitstarief ingevoerd?

We kunnen de netten optimaler beheren als we weten welke klant wanneer welk vermogen afneemt. Het is niet kostenefficiënt wanneer bepaalde netten ongebruikt blijven en andere netten dreigen uit te vallen door een gebrek aan capaciteit. Correct ingeschatte toegangsvermogens helpen ‘stroomfiles’ en overbelasting te voorkomen.

Is het nodig om je toegangsvermogen iedere maand in te stellen?

Nee, een (initieel) gekozen toegangsvermogen blijft geldig, tot je op eigen initiatief de waarde aanpast. 
Wellicht verandert je maandelijkse piekvermogen niet in die mate dat je iedere maand moet bijsturen. Na je initiële keuze of een verhoging kun je bovendien je toegangsvermogen 12 maanden lang niet verlagen. De eerste maanden na de initiële keuze of als er iets verandert aan een technische installatie, raden we wel aan om je piekverbruik via Mijn Fluvius  goed op te volgen. In jouw klantengroep krijg je maandelijks een afrekening, een eventuele overschrijding zie je dus ook op je factuur.

Waarom kan ik mijn toegangsvermogen niet verlagen?

Na de initiële keuze en na een verhoging kun je je toegangsvermogen 12 maanden lang niet verlagen, daarna weer wel. Iedere maand kun je je toegangsvermogen wel verhogen.

Waarom wordt het overschrijdingstarief niet in 1 maand afgerekend, maar in 12 maanden?

Dit doen we om hetzelfde effect te benaderen als bij een verhoging van het toegangsvermogen. Na een verhoging kun je immers het toegangsvermogen niet meer verlagen voor de komende 11 maanden. Als je je toegangsvermogen van tevoren had verhoogd, dan zou die waarde ook minimaal 12 maanden lang gelden: na een stijging kun je immers 11 maanden lang niet verlagen.

Wat met seizoensbedrijven?

Het oude capaciteitstarief werkt op basis van jaarpieken. Het nieuwe tarief is voor de helft gebaseerd op de maandpiek, wat een voordeel is bij seizoenswerk. De andere helft is berekend op basis van je toegangsvermogen dat je 12 maanden moet aanhouden, een beetje zoals de huidige jaarpiek dus. Door dit laatste blijft de bijdrage aan de netvergoeding stabiel.  

Is er een injectietarief bij het nieuwe capaciteitstarief?

De berekenwijze voor injectie verandert niet: dat blijft in euro per kWh geïnjecteerde energie.

Facturen

Over welk deel van de factuur gaat het capaciteitstarief?

Je elektriciteitsfactuur bestaat uit drie soorten kosten: energiekosten, netkosten, en taksen en heffingen. Het capaciteitstarief gaat over de netkosten, nl. de kosten voor distributie (Fluvius) en hoogspanning (Elia).

Stijgt mijn energiefactuur door het capaciteitstarief?

De evolutie van je energiefactuur hangt af van jouw specifieke situatie en meer bepaald van de verhouding tussen je verbruik en je reële maandpiek van de afgelopen maand.
Waar vroeger alleen een zo laag mogelijke piek belangrijk was, komt daar nu de voorspelbaarheid als tweede parameter bij. Is jouw piek goed voorspelbaar, dan kun je een toegangsvermogen bepalen dat nauw aansluit bij de werkelijkheid. Is jouw piek onvoorspelbaar, dan bouw je bij je keuze best een bepaalde veiligheidsmarge in en stel je het toegangsvermogen beter iets hoger in. Die marge brengt een kost met zich mee, omdat elke kW toegangsvermogen een kostprijs heeft.
 

Wat is het overschrijdingstarief?

Wanneer de werkelijke maandpiek hoger ligt dan je opgegeven toegangsvermogen, rekenen we een overschrijdingstarief aan. Dit bedrag is gebaseerd op het verschil tussen de te hoge maandpiek en het doorgegeven toegangsvermogen. Die waarde in kW wordt dan 12 maanden lang aangerekend volgens een tarief dat 50% hoger ligt dan het toegangsvermogen.

Ik heb een decentrale productie-eenheid (zonnepanelen, windturbine of warmtekrachtkoppeling). Wat is de invloed van het nieuwe capaciteitstarief daarop?

Als je tegelijk energie produceert en consumeert, neem je minder energie af van het net en betaal je dus minder. Heb jij je hoogste piek tijdens de zonuren, dan helpen je zonnepanelen om de afnamepiek van het net te verlagen.

Ik heb een MMR-meter. Wordt die vervangen? Wat zijn de gevolgen als die nog niet vervangen is?

De manueel uitgelezen meters (MMR) worden stelselmatig vervangen door digitale meters of automatisch uitgelezen meters (AMR). Bij deze verschillende metertypes is er geen onderscheid in de manier van afrekenen, noch voor de netkosten, noch voor het datatarief.
Een MMR voor meer dan 56 kVA en voor meer dan 80 A wordt vervangen door een AMR. Een MMR voor 56 kVA of minder en voor 80 A of minder, wordt vervangen door een digitale meter.
Zolang je MMR meter niet vervangen is, kun je via Mijn Fluvius geen toegangsvermogen kiezen.

Ik heb een (semipublieke) laadpaal. Wat is de invloed van het capaciteitstarief daarop?

Komt het vermogen van je laadpaal boven op je hoogste maandpiek, dan heeft dat financiële gevolgen. Stuur je de laadpaal zodanig dat die buiten jouw piekmoment blijft, dan is er geen financiële impact. Laadpalen hebben een hoog vermogen, waardoor je dit toestel het best in de gaten houdt.

Ik heb zonnepanelen. Betaal ik vanaf midden 2022 ook een injectietarief?

Als klant buiten de laagspanningsgroep betaal je al altijd een injectietarief.

Vind ik de waarde die de simulatietool op mijn.fluvius.be weergeeft, terug op mijn factuur?

Neen, deze exacte waarde vind je niet terug op je factuur. Daarvoor zijn meerdere redenen.

  • De tool simuleert enkel de financiële impact van een bepaald toegangsvermogen vanaf volgende maand, met de door jou ingeschatte maandpiek. Doel van de simulator is om jou een beeld te geven van de kosten die je als klant nog kunt aanpassen. Daarom houdt de tool geen rekening met overschrijdingen van eerdere maanden: die liggen al vast. Deze overschrijdingen komen echter wel op je factuur.
  • Als Fluvius-klant buiten de laagspanningsgroep (grootverbruiksmeting) val je onder de verplichte maandfacturatie. De aanrekening gebeurt in euro/kW per jaar, pro rata het aantal dagen in die maand (of het aantal dagen dat je klant was bij ons in die maand). Het tarief voor januari 2023 zal bv. 31/365ste van de jaarprijs zijn. Om deze berekening niet te zwaar te maken, hebben we die vereenvoudigd en werken we met maandtarieven (of de jaartarieven /12). Dit zorgt voor een lichte afwijking van het gesimuleerde bedrag. 
  • Net zoals de factuur werkt de simulator met bedragen tot 7 cijfers na de komma. Voor jouw gebruiksgemak laat de tool echter maar 2 cijfers na de komma zien. (Tip: hover met je muis over de bedragen om de exacte waarden te zien.)
  • De VREG beslist welke tarieven wij moeten aanrekenen. Die tarieven zijn steeds bekend vóór het begin van elke facturatiemaand, maar niet altijd 12 maanden van tevoren. Gezien de simulatietool een impactanalyse maakt over 12 maanden, is het mogelijk dat het tarief aan het eind van de periode lichtjes afwijkt. Wij passen consequent de laatst goedgekeurde tarieven toe op jouw simulatie.

Is deze simulator dan wel een goede hulp bij de keuze van mijn toegangsvermogen?

Ja. De werking van de simulator is gebaseerd op het feit dat het overschrijdingstarief 150% van het toegangsvermogentarief bedraagt. Deze financiële verhouding is vastgelegd in de tariefmethodologie en blijft behouden in de nog onbekende tarieven van volgend jaar. Daardoor geeft de simulatietool een realistische benadering van de financiële impact van het vernieuwde capaciteitstarief.  

Toestellen

Waarop moet ik letten bij de aankoop van nieuwe machines?

De aankoopkost is slechts een deel van de totale kost van die machine. De operationele gebruikskosten omvatten ook het energieverbruik en de eventuele bijdrage aan de piek. 
Voor machines die je vaak gebruikt in je onderneming, is het vermoedelijk onmogelijk om die uit de piek van je bedrijf te houden. Voor machines die je niet vaak gebruikt, kan dit eventueel wel. Heb je een decentrale productie-installatie, dan kun je het zelfverbruik daarvan verhogen.
 

Wat is het kwartiervermogen?

Kwartiervermogen is het gemiddelde vermogen op kwartierbasis (in kW), waarbij de meter om de 15 minuten een momentopname van het verbruik registreert en het verbruiksgemiddelde van dat kwartier berekent en weergeeft. 
De meter registreert elke 15 minuten het verbruik (kWh). Dat zijn dus 96 registraties in 24 uur. Binnen eenzelfde kwartier vlakken lagere pieken hogere pieken af. Het gemiddelde verbruik binnen het kwartier telt. Uit de kwartierregistraties leiden we het kwartiervermogen in kW af (het aantal kWh vermenigvuldigd met 4). 

Wat is een kwartierpiek?

Dit is het hoogste kwartiervermogen over een bepaalde periode bekeken. Voor het capaciteitstarief bedraagt deze periode een maand. 

Gelden het toegangsvermogen en overschrijdingstarief ook voor de aansluitingen trans-laagspanning en laagspanning met of zonder piekmeting?

Het nieuwe capaciteitstarief voor grote bedrijven geldt enkel voor niet-laagspanningsklanten.  Het is dus van toepassing voor de volgende aansluitingen: Trans-laagspanning, 26-1kV, middenspanning en Trans-hoogspanning.