Zonnepanelen vervangen

Zonnepanelen vervang je als ze bijvoorbeeld beschadigd werden door een vallend voorwerp of door een productiefout onvoldoende elektriciteit opwekken.
Defecte of beschadigde panelen mag je één op één vervangen door panelen van hetzelfde merk en type en paneelvermogen.

Het vervangen van panelen samen met een verhuis van een PV-installatie is niet toegelaten.

Vermogen nieuwe panelen

Normale vermindering (slijtage) van de werking van PV-panelen is geen defect of productiefout. Afhankelijk van de soort en de kwaliteit van panelen, is een rendementsverlies van 0,5% tot 2% per jaar geen uitzondering.
Als je zonnepanelen moet vervangen omwille van defecten of na schade door brand, storm, ... is het soms moeilijk om nog panelen van exact hetzelfde piekvermogen te vinden. Door evolutie van de technologie kan het piekvermogen per paneel toegenomen zijn.

  • Bij installaties >10 kVA mag na vervanging het totale piekvermogen van de PV-installatie max. 1 kWpiek meer zijn dan de oorspronkelijke PV-installatie.
  • Bij installaties kleiner dan of gelijk aan 10 kVA mag na vervanging het totale piekvermogen van alle panelen samen max. 10% hoger zijn dan oorspronkelijk.

Je mag geen panelen bijplaatsen. Het aantal panelen na vervanging moet kleiner of gelijk zijn aan het aantal panelen voor de vervanging.

Neemt het piekvermogen van de panelen meer toe dan de hierboven vermelde grenswaarden dan moet je de opbrengst van het bijkomende vermogen via aparte omvormer(s) en aparte productiemeter (voor certificaatgerechtigde installaties) meten.
Het gaat dan immers om een uitbreiding van de PV-installatie met mogelijke implicaties op de toekenning van groenestroomcertificaten (GSC) en minimumsteun.
De bijkomende panelen krijgen de (lagere) minimumsteun van dat moment en er begint voor dit deel van de installatie een nieuwe periode te lopen.

Vervanging melden

De vervanging moet je melden aan Fluvius. De melding kan je hieronder doen.
Als eigenaar moet je het defect, de overmacht of het sterke rendementsverlies van de panelen kunnen aantonen aan de hand van een plots dalende of gradueel te sterk dalende jaarlijkse productie, foto’s, verslag van de branddeskundige, enz.
Bij de melding moet je facturen van de initiële installatie en facturen, leveringsbons of werkbons en foto’s van de aangepaste installatie (met aanduiding van de vervangen panelen) toevoegen.

Wat met je oude panelen?

Defecte en of beschadigde PV-panelen die je verving moet je bij een erkende beheersorganisatie (bv. PV-cycle) inleveren voor verwerking/recyclage volgens de wetgeving betreffende AEEA (afval elektrische en elektronische apparatuur) die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Hiervan kan een bewijs gevraagd worden.