Technische begrippen bij premies

COP-waarde

COP staat voor Coëfficiënt Of Performance. De waarde geeft het rendement van een warmtepomp (of ander toestel) weer: hoe hoger de COP, hoe hoger het rendement, hoe zuiniger de pomp. De formule voor de berekening van de COP-waarde is erg eenvoudig: geleverde energie / verbruikte energie. Anders gezegd: een warmtepomp die 4 kWh warmte aflevert en daarvoor maar 1 kWh aan elektriciteit nodig heeft, heeft een COP van 4. Let wel: de waarde staat altijd voor het maximale rendement in de meest gunstige omstandigheden. De COP van een warmtepomp hangt af van het type warmtepomp, en dus ook van de warmtebron.

Energieprestatiecertificaat

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A en is verplicht vanaf het moment dat een woning, appartement, studio, ... te koop/te huur wordt geplaatst. De verkoper en verhuurder moet een EPC laten opmaken. Bij verkoop ontvangt de koper het EPC, bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC.

Ook voor de BENO-pass is het opmaken van een EPC verplicht vanaf de 5e investering.

Rd-waarde en hoe Rd-waarde berekenen

De Rd-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De Rd-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

De berekening van de Rd-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d/λ waarbij:

  • R = warmteweerstand in m2 K/W
  • d = dikte van het materiaal in m.
  • λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λ-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m2K/W (0,08 /0,030). Voor het beoordelen van de Rd-waarde geldt de ATG-keuring en niet de CE-keuring. Meer informatie vind je op www.butgb.be.

Lambda-waarde (λ): de isolerende waarde van een materiaal

De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe hoger de waarde is, hoe beter de warmte geleid wordt en dus hoe minder goed het materiaal isoleert.

Dat betekent niet dat materialen met een lage lambda-waarde altijd beter isoleren dan een materiaal met een iets hogere waarde. De hogere (slechtere) waarde kan gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.

De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring) of komen voor op de CE-markering en de bijhorende DOP (Verklaring van Prestatie) van het product. Deze lambdawaarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.

Solar keymark

Het Solar keymark is een onafhankelijk Europees keurmerk om het rendement van zonnecollectoren te bepalen. Als een zonnecollector geen solar keymark heeft kan u geen subsidie aanvragen. Aan de hand van de apertuuroppervlakte op het Solar keymark kan het subsidie bedrag bepaald worden. Het Solar keymark geeft u de mogelijkheid om zonnecollectoren met het solar keymark onderling te vergelijken op opbrengst. Op het solar keymark staan diverse gegevens over het wattpiek vermogen en apertuuroppervlakte. Het Solar keymark geeft u een garantie dat u een onafhankelijk geteste hoogwaardige product koopt. Alle certificaten zijn openbaar en kan u via de Solar keymark website opvragen, als een leverancier geen Solarkeymark certificaat kan aanleveren moet u zich afvragen of het opgegeven rendement van de zonnecollector wel correct is.

U-waarde (algemeen)

De U-waarde (vroeger de K-waarde) drukt de hoeveelheid warmte uit die per seconde, per m² en per graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere zijde van een wand(constructie) doorgelaten wordt. De U-waarde wordt ook warmtedoorgangscoëfficiënt genoemd.

Ug-waarde

De Ug-waarde (‘g’ staat voor glass) geeft de U-waarde enkel van het glas zelf. De Ug-waarde van het glas mag 1.1 W/m²K zijn volgens de EPB-regelgeving. Vaak wordt in de EPB-berekening gerekend met een Ug-waarde van 1.0 W/m²K. Deels omwille van de betere U-waarde van het glas en deels omdat dit glas automatisch een lagere zonnetoetredingsfactor heeft (ZTA of g-waarde) die zorgt voor een lagere oververhitting.

Uf-waarde

De Uf-waarde (‘f’ staat voor frame) laat weten hoeveel warmte er verloren gaat via het raamprofiel. PVC scoort op dit vlak vaak beter dan hout en aluminium. Aluminium profielen scoren vaak het minst goed. Met stalen ramen is het vaak niet mogelijk om binnen de toelaatbare eisen te blijven.

Uw-waarde

De Uw-waarde (‘w’ staat voor window) geeft mee hoeveel warmte er verloren gaat door het volledige raam. Hierbij wordt rekening gehouden met het glas (Ug), het profiel (Uf) en de afstandshouders van het glas.

Verklaring van overeenkomstigheid let STS 71-1

Dit is verplicht bij elke premie-aanvraag voor spouwmuurisolatie. Dit document ontvangt u van uw installateur. Meer informatie vind je op www.butgb.be.