Aankoopvoorwaarden

Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden

Door het aanvaarden van een bestelling verbindt de opdrachtnemer er zich formeel toe de algemene inkoopvoorwaarden, zoals hier beschreven evenals de eventuele bijzondere in de bestelling vermelde voorwaarden te aanvaarden en na te komen. Hij doet afstand van zijn eigen verkoops- en/of leveringsvoorwaarden tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen om deze geheel of gedeeltelijk wel toepasselijk te verklaren. Door het aanvaarden van een bestelling, erkent de opdrachtnemer dat deze bestelling door Fluvius System Operator cv gebeurt in eigen naam en/of in naam en voor rekening van een of meerdere van de volgende maatschappijen: Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Fluvius ov, Gaselwest, IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas, hierna de opdrachtgever.

Aanvaarding van de bestelling

Behoudens tegenbericht binnen de 10 kalenderdagen is de bestelling geacht als zijnde aanvaard conform de modaliteiten van deze aankoopvoorwaarden en tegen de gevraagde levertermijn . Bij gehele of gedeeltelijke weigering van de bestelvoorwaarden door de opdrachtnemer, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de bestelling te wijzigen of te annuleren zonder dat de opdrachtnemer op enige vergoeding of schadeloosstelling aanspraak kan maken. In geval van aanvaarding wordt de overeenkomst geacht tot stand gekomen te zijn op de datum van de verzending van de bestelling.

Levering en aanvaarding van de goederen

De opdrachtnemer zal uitsluitend goederen leveren en diensten en/of werken uitvoeren, die vrij zijn van zichtbare en/of verborgen gebreken, en in strikte overeenstemming zijn met de bestelling, de toepasselijke regelgeving, de regels van de kunst en het goede vakmanschap, de actuele stand van de techniek en de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid, levensduur en bestemming die de opdrachtnemer kent.

Behoudens ingeval van een afwijkende vermelding op de bestelbon, dienen de goederen geleverd te worden op de locatie vermeld in de bestelling op werkdagen tijdens de normale openingsuren.

De goederen moeten bij de aflevering vergezeld zijn van een leveringsbon waarop vermeld is: het nummer van de bestelling, de omschrijving van aantal en aard van de verzonden goederen, het aantal en de kenmerken van de colli.

Iedere levering van goederen, diensten of werken moet voldoen aan de geldende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne. Ook moeten de nodige voorzorgen genomen worden voor de uitschakeling van gevaarlijke arbeidsvoorwaarden. Alle artikelen, die vallen onder de bepaling 'Gevaarlijke stoffen en preparaten', moeten voldoen aan de wet inzake het etiketteren. Op aanvraag moet de samenstelling van deze producten bekend gemaakt worden aan de opdrachtgever. Bij de geleverde goederen dient een duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands gevoegd te worden.

De opdrachtnemer, of zijn aangestelde, is ertoe gehouden de geldende wetgeving met betrekking tot het veilig laden en stuwen van vrachten zoals onder meer op heden vervat in artikel 45bis van de verkeerswetgeving strikt toe te passen. Elke schade veroorzaakt door niet-naleving van deze wetgeving kan niet verhaald worden op de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan slechts geacht worden zichtbare gebreken aanvaard te hebben indien hij, bij levering van goederen, deze gebreken niet binnen 30 kalenderdagen na de levering aan de opdrachtnemer heeft meegedeeld, of, bij levering van goederen, diensten of werken die onderworpen zijn aan een procedure van oplevering, deze oplevering aanvaard heeft nadat de opdrachtnemer hem hiertoe heeft uitgenodigd. De controle van de goederen gebeurt op de door de opdrachtgever aangeduide locaties en volgens door de opdrachtgever vastgestelde modaliteiten. Indien deze controle de weigering van de goederen tot gevolg heeft, kan de opdrachtnemer geen enkele aanspraak op vergoeding maken en zullen de goederen op zijn kosten teruggestuurd worden of gedurende 10 kalenderdagen bij de opdrachtgever ter beschikking zijn.

De eigendom en het risico van schade of verlies gaat over bij de levering aan de opdrachtgever, tenzij deze levering onderworpen is aan een procedure van oplevering, in welk geval de eigendom en het risico pas zullen overgaan bij de oplevering.

Indien de opdrachtgever tot een oplevering van de goederen bij de opdrachtnemer overgaat, zijn alle gevaren en risico's waaraan de goederen blootgesteld zijn vóór hun aankomst bij de opdrachtgever ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtgever houdt zich het recht voor de goederen te weigeren die, zonder schriftelijke goedkeuring, ten opzichte van de bestelling gewijzigd zijn in afmetingen, kwaliteit of constructie. Te veel geleverde goederen kunnen geweigerd worden, zelfs indien de opdrachtgever ze reeds heeft ontvangen. De opdrachtnemer is gehouden de geweigerde goederen terug te nemen op zijn kosten.

In geval van leveringen op paletten dient de opdrachtnemer er rekening mee te houden dat uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van paletten die voldoen aan de Europese normering en hij verplicht is om bij de levering onmiddellijk een gelijkaardig aantal paletten terug te nemen. Indien de opdrachtnemer verzaakt aan deze verplichting dan kan achteraf geen compensatie of omruiling meer mogelijk zijn.

Indien de leveringstermijn door de opdrachtnemer niet wordt nageleefd, dan behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om, hetzij de overeenkomst éénzijdig te verbreken zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtnemer, hetzij 0,1% van het totale factuurbedrag per kalenderdag vertraging op te leggen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht om de opgelopen schade te verhalen op de opdrachtnemer. Deze schadevergoeding is beperkt tot 7,5% van het totale factuurbedrag.

Onderaanneming en overdracht

De opdrachtnemer mag de uitvoering van de bestelling slechts geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteden, indien de opdrachtgever, na hiervan voorafgaandelijk in kennis te zijn gesteld, geen bezwaar heeft geuit. Deze uitbesteding is geheel op risico van de opdrachtnemer en ontslaat hem geenszins van zijn verplichtingen, die hij eveneens door deze derden zal doen naleven. De opdrachtgever kan zijn rechten en plichten, voortvloeiende uit de bestelling, geheel of gedeeltelijk ten allen tijde overdragen aan een verbonden onderneming.

Garantiebepalingen

Behoudens andersluidende bepalingen in het voordeel van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer gebreken, tekortkomingen en non-conformiteit in de goederen en diensten, vastgesteld binnen 24 maanden na de ingebruikname, respectievelijk de uitvoering, naar keuze van de opdrachtgever, op eigen kosten herstellen of vervangen, en de hieruit voortvloeiende schade vergoeden. De herstelling of vervanging omvat demontage, transport, herstel, vervanging, montage, testen en indienststelling. In geval van herstelling of vervanging, vangt een nieuwe termijn aan vanaf de ingebruikname, respectievelijk de uitvoering.

In geval van hoogdringendheid, heeft de opdrachtgever het recht, op kosten van de opdrachtnemer, zelf tot herstelling of vervanging over te gaan zonder dat dit afbreuk doet aan voormelde verplichtingen.

In elk geval erkent de opdrachtnemer dat de plaatsing of wegname van artikels door de opdrachtgever in geen geval de garantie beperkt tenzij de opdrachtnemer kan aantonen dat de schade werd veroorzaakt door een verkeerde manipulatie door de opdrachtgever.

Prijssamenstelling

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de prijzen vast voor levering inclusief alle onkosten (vervoer, verpakking, verzekering, taksen, aanvaardingsplicht, …, uitgezonderd de BTW) tot op de afgesproken leverlocatie. De standaardleveringsvoorwaarde is Delivered Duty Paid (DDP) volgens de Incoterms en zoals lager uitgebreid.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de eindlocatie volgens instructies van de opdrachtgever.

Het risico (van schade of verlies) van de goederen gaat over op de opdrachtgever op het ogenblik dat de levering en de goedkeuring van de goederen heeft plaatsgevonden.

Betaling

De facturen worden betaald uiterlijk 30 dagen na factuurdatum door overschrijving op het door de opdrachtnemer daartoe aangewezen bankrekeningnummer, voor zover de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voldaan heeft en de levering niet wordt betwist door de opdrachtgever.

Nalatigheidsintresten à rato van hoogstens de intrestvoet krachtens het KB Algemene Uitvoeringsregels zijn van toepassing.

Elke factuur dient het exacte bestelnummer te vermelden. De opdrachtgever aanvaardt geen factuur met meerdere bestelnummers.

Elk bedrag dat aan de opdrachtgever is verschuldigd in het kader van de uitvoering van de opdracht, wordt in eerste instantie ingehouden op de door de opdrachtnemer om welke reden ook opeisbare bedragen.

Inpandgeving of afstand van de schuldvordering

De opdrachtnemer mag de schuldvordering die hij ten laste van de opdrachtgever bezit of zou bezitten, niet aan derden afstaan of in pand geven behoudens het schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Nietigheid van de overeenkomst

Wanneer de opdrachtnemer nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de eis tot schadevergoeding. Hiertoe volstaat een kennisgeving per aangetekende brief zonder dat een rechterlijke tussenkomst vereist is.

De overeenkomst kan verbroken worden of de uitvoering kan opgeschort worden zonder dat dit de opdrachtnemer enig recht op schadevergoeding verleent, indien na de afsluiting van de overeenkomst een geval van overmacht zoals o.m. maar niet hiertoe beperkt brand, arbeidsconflict, gedwongen sluiting, enz. de opdrachtgever zou verplichten tot prestaties die niet in verhouding staan tot de oorspronkelijk voorziene verbintenissen of die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken.

Intellectuele eigendom

De opdrachtgever heeft een vrij gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten die op de goederen en diensten rusten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden ingevolge inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die op de goederen en diensten zouden rusten, en is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand.

Tevens zal de opdrachtnemer in voorkomend geval de goederen en diensten op zijn kosten aanpassen of vervangen door gelijkaardige en gelijkwaardige goederen en diensten.

Gedragscode

De opdrachtgever hanteert in haar zakelijke relaties een gedragscode om ethisch gedrag, eerlijke arbeidsomstandigheden, milieubewustzijn en naleving van mensenrechten te bevorderen. De integrale tekst van deze gedragscode is terug te vinden op de website van Fluvius. Door het aanvaarden van de bestelling is deze gedragscode formeel van toepassing op de opdrachtnemer, en op de met haar verbonden bedrijven (moederbedrijf, dochterbedrijf of verbonden entiteiten). De opdrachtnemer wordt aangemoedigd om dezelfde zorgplicht te hanteren bij opdrachtnemers, partners of andere partijen die door de activiteiten van zijn onderneming worden beïnvloed.

Vertrouwelijkheid

Alle commerciële en technische informatie die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer meedeelt of waarvan de opdrachtnemer naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling kennis krijgt, blijft de uitsluitende eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal deze slechts kunnen gebruiken in het kader van de bestelling en dient deze na de uitvoering ervan terug aan de opdrachtgever over te maken.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe tot twee jaren na de ontbinding of verbreking van de overeenkomst deze informatie strikt vertrouwelijk te houden, deze enkel aan personeelsleden mee te delen die hiervan op de hoogte dienen te zijn voor de uitvoering van de bestelling en die gehouden zijn deze informatie vertrouwelijk te behandelen, en deze niet aan derden mee te delen zonder het schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor alle rechtstreekse schade, van welke aard ook, die de opdrachtgever lijdt ingevolge de niet-naleving door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever eveneens vrijwaren tegen aanspraken van derden in dit verband. Onverminderd strengere dwingende bepalingen, onderschrijft de opdrachtnemer een verzekeringspolis “Burgerlijke Aansprakelijkheid (Uitbating)” die de geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt. De verzekeringspolissen moeten uiterlijk op het ogenblik van de leveringen in voege zijn, ononderbroken blijven lopen tot tenminste zes maanden erna en een afstand van verhaal ten gunste van de opdrachtgever bevatten.

Instructierecht van de opdrachtgever

De opdrachtgever kan instructies geven aan de werknemers van de opdrachtnemer verbonden door een arbeidsovereenkomst met deze opdrachtnemer, maar uitsluitend in het kader van de uitvoering van de overeenkomst/bestelling en deze algemene aankoopvoorwaarden. In geen geval zal de opdrachtgever daarbij het werkgeversgezag van de opdrachtnemer uithollen of zelfs maar gedeeltelijk opnemen.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels voortvloeiende uit het Weens Koopverdrag, is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.

Documenten