Protocol VEKA – Fluvius – SODV Onderzoek dd. 14.12.2023