Open data van Fluvius

Als onafhankelijke databeheerder speelt Fluvius een sleutelrol in de vlotte werking van de energiemarkt. We beschikken dan ook over heel wat gegevens over energie die nuttig kunnen zijn voor verschillende partijen in het energielandschap. Daarom bieden we een deel van onze gegevens vrij aan als open data via fluvius.be/open-data.

Wat zijn de open data van Fluvius?

De open data van Fluvius zijn de gegevens die Fluvius verzamelt in het kader van haar wettelijk opgelegde taken. Ze voldoen aan open standaarden, worden aan iedereen digitaal ter beschikking gesteld en kunnen gratis gebruikt, hergebruikt en verspreid worden. Omwille van privacy-redenen zijn alle data wel geaggregeerd of geanonimiseerd.

Als gebruiker van open data ben je wel gebonden aan een gebruikslicentie die alle voorwaarden (bv. bronvermelding) en gebruiksrechten beschrijft.

Aanvullend op onze juridische info, die altijd van toepassing is, geldt ook de clausule dat de open databestanden en -rapporten op onze website geen enkele interpretatie bevatten, ze hebben dan ook geen adviserende waarde. Beslissingen op basis van deze data zijn op risico én voor rekening van de gebruiker ervan.

Welke open data biedt Fluvius aan?

We bieden geaggregeerde en geanonimiseerde verbruiksdata aan, raadpleegbaar per jaar of maand, gemeente, energie of sector. Het gaat over zowel de klassieke meter als de digitale meter. Ook stellen we verbruiksdata ter beschikking die is gekoppeld aan een geografische regio (per straat en voor elke gemeente in ons werkgebied, alsook per statistische sector). Daarnaast stellen we data ter beschikking met betrekking tot premies alsook technische data.

Wat zijn geaggregeerde en geanonimiseerde data?

Geaggregeerde en geanonimiseerde data zijn data die we anonieme en individueel hebben samengevoegd (geaggregeerd) en enkel het resultaat weergeven. Dit doen we omdat je er dan nooit individuele data uit kan afleiden.

Verbruiksgegevens

Verbruiksgegevens geven weer hoeveel energie (elektriciteit of gas) er in een bepaalde periode is afgenomen van het net, uitgedrukt in kilowattuur (kWh). Ook de hoeveelheid energie (elektriciteit) die in het net is geïnjecteerd (bijvoorbeeld via zonnepanelen of windmolens) is opgenomen bij de verbruiksgegevens. Bij de gegevens afkomstig uit digitale meters gaat dit om kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor gas.

Open data en privacy

We stellen enkel samengevoegde (‘geaggregeerde’) of anonieme data ter beschikking waaruit je geen individuele gegevens kan afleiden.  Zo voldoen we aan de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zorgen we voor een optimale bescherming van persoonsgegevens. Voor meer info verwijzen we ook naar ons privacybeleid en juridische informatie.